Będzie obowiązywał jeden wzór wniosku, który pozwoli różnym służbom i instytucjom uzyskać informacje m.in. o tym, na jakiej podstawie osoba z zagranicy przebywa w Polsce. Został on określony w projekcie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych w sprawie formularza wniosku o udostępnienie danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców. Ma wejść w życie 1 maja 2014 r.
Straż miejska, policja, Służba Więzienna, Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA), komornik, minister spraw zagranicznych, Biuro Ochrony Rządu, sądy, prokuratura oraz inne instytucje wskazane w art. 450 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650) mogą się ubiegać o pozyskanie informacji o osobach z zagranicy. W tym celu muszą złożyć stosowny formularz do szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców (UdsC).
– Z uwagi na brak sformalizowanego wzoru wniosku w sprawie uzyskania informacji o cudzoziemcach odpowiedzi na pytania przekazywane są uprawnionym podmiotom w różnej formie – mówi Ewa Piechota, rzecznik prasowy UdsC.
We wniosku – zgodnie z jego wzorem określonym w projekcie – trzeba określić dane wnioskodawcy oraz cudzoziemca (np. imię, nazwisko, obywatelstwo, miejsce i datę urodzenia, płeć), a także zakres żądanych informacji. Może to być np. aktualny tytuł prawny, na podstawie którego osoba z zagranicy przebywa na terytorium Polski, historia legalizacji pobytu, jego aktualne miejsce czy wydane do tej pory dokumenty.
Osoby chcące uzyskać te informacje będą musiały też wskazać podstawę prawną, która na to pozwala, oraz określić przeznaczenie tych danych.
Etap legislacyjny
Projekt przesłany do uzgodnień