Sąd rejonowy jeszcze przed skierowaniem sprawy o zapłatę na rozprawę zawiesił postępowanie, wskazując, że powód mimo wezwania nie podał w terminie danych umożliwiających ustalenie numeru PESEL osób pozwanych.
Powód wniósł na tę decyzję zażalenie. Wskazał, że w piśmie procesowym podał adres zamieszkania pozwanych, a więc ryzyko popełnienia błędu przy ustaleniu numeru PESEL należy wykluczyć. Zaznaczył też, że ustalenie numerów PESEL jest dla niego niemożliwe. Wskazał, że w tej sytuacji przepisy kodeksu postępowania cywilnego zamykają mu drogę do jawnego i sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy przez sąd.