Sąd nie może zawiesić postępowania jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy tylko dlatego, że powód nie podał danych pozwalających na ustalenie numerów PESEL, NIP lub w Krajowym Rejestrze Sądowym drugiej strony – uchwalił Sąd Najwyższy.

Sąd rejonowy jeszcze przed skierowaniem sprawy o zapłatę na rozprawę zawiesił postępowanie, wskazując, że powód mimo wezwania nie podał w terminie danych umożliwiających ustalenie numeru PESEL osób pozwanych.
Powód wniósł na tę decyzję zażalenie. Wskazał, że w piśmie procesowym podał adres zamieszkania pozwanych, a więc ryzyko popełnienia błędu przy ustaleniu numeru PESEL należy wykluczyć. Zaznaczył też, że ustalenie numerów PESEL jest dla niego niemożliwe. Wskazał, że w tej sytuacji przepisy kodeksu postępowania cywilnego zamykają mu drogę do jawnego i sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy przez sąd.
Chodzi o art. 2081 k.p.c., zgodnie z którym sąd z urzędu ustala numer PESEL pozwanego będącego osobą fizyczną lub numer w KRS (a w przypadku jego braku numer w innym rejestrze, ewidencji lub NIP) pozwanego niebędącego osobą fizyczną.
Stosownie zaś do art. 177 par. 1 pkt 6 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez niego adresu pozwanego lub danych pozwalających sądowi na ustalenie numeru PESE, nie można nadać sprawie dalszego biegu. Regulacje te obowiązują od 7 lipca 2013 r.
Sąd okręgowy, do którego sprawa trafiła, nabrał wątpliwości, czy w wypadku niewskazania przez powoda przed rozprawą na wezwanie sądu danych pozwalających na ustalenie numeru PESEL pozwanego postępowanie może podlegać zawieszeniu. Takie pytanie przedstawił SN.
W uzasadnieniu wskazał, że wątpliwości budzą dwa aspekty tych unormowań:
● czy niewskazanie przez powoda danych indywidualizujących pozwanego w ogóle może prowadzić do zawieszenia procesu, a jeżeli może, to:
● na jakim etapie procesu sąd jest uprawniony do wezwania powoda do wskazania tych numerów pod sankcją zawieszenia postępowania.
Sąd pytający zwrócił uwagę, że mimo wprowadzenia mechanizmu służącego ustaleniu numeru PESEL powoda jego skuteczność nie ma wpływu na możliwość prowadzenia postępowania i wydania wyroku.
SN rozwiał wątpliwości, uchwalając, że przed doręczeniem pozwu i rozpoczęciem rozprawy sąd nie może zawiesić postępowania na skutek niewskazania przez powoda danych pozwalających na ustalenie numerów PESEL, KRS czy NIP. Po rozpoczęciu rozprawy zawieszenie postępowania może zaś nastąpić tylko wtedy, gdy uzyskanie danych umożliwiających ustalenie tych numerów nie jest możliwe.
ORZECZNICTWO
Uchwała Sądu Najwyższego z 26 lutego 2014 r., sygn. akt III CZP 137/13.