W maju 2013 r. bank G. wszczął przeciwko jednej ze swoich dłużniczek postępowanie upominawcze. Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu wydał w lipcu 2013 r. nakaz zapłaty, któremu 2 miesiące później nadał klauzulę wykonalności. Problem polegał jednak na tym, że referendarz nie umieścił w niej numerów indentyfikacyjnych dłużniczki i banku.
Reklama

Reklama
Klauzula została wystawiona we wrześniu, a tymczasem z dniem 14 sierpnia 2013 r. w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności (Dz.U. z 2012 r. poz. 443 ze zm.) wprowadzono nowy par. 21 nakazujący, by w treści tej klauzuli pojawiał się PESEL lub NIP osoby fizycznej, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych – numer wpisu do KRS lub innego rejestru albo ewidencji, jeżeli są one wierzycielami bądź dłużnikami. Nowe brzmienie rozporządzenia związane było z obowiązującą od 7 lipca 2013 r. nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego, nakładającą na powoda, będącego osobą fizyczną, obowiązek zawarcia w pozwie swojego PESEL lub NIP.
Bank zawnioskował więc o sprostowanie postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności, żądając uzupełnienia jej treści o stosowne numery. Referendarz odmówił jednak sprostowania, więc sprawa trafiła do wrocławskiego Sądu Rejonowego.
Rozpatrując skargę banku, wrocławski sąd uznał, że w tej sprawie istnieje poważny problem prawny i zdecydował o zapytaniu SN o to, czy w klauzuli wykonalności wydanej w sprawie wszczętej przed 7 lipca 2013 r. należy zawsze wykazywać odpowiedni numer identyfikacyjny dłużnika i wierzyciela.
Sąd Najwyższy, obradując w składzie 3 sędziów, uchwalił, że nadając klauzulę wykonalności orzeczeniom sądów lub referendarzy sądowych, wydanym w postępowaniach wszczętych przed 7 lipca 2013 r. oraz ugodom sądowym zawartym w postępowaniach wszczętych przed tym dniem, w treści klauzuli wykonalności nie wskazuje się informacji objętych treścią par. 21 rozporządzenia w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności.
ORZECZNICTWO
Uchwała SN z 30 maja 2014 r., sygn. akt III CZP 22/14