W imię wychowywania społeczeństwa w trzeźwości polski ustawodawca określił miejsca, w których nie można kupić ani spożywać napojów wyskokowych. Czy jesteśmy świadomi, gdzie na pewno nie będziemy w stanie nabyć alkoholu?

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi enumeratywnie wymienia miejsca, w których zabroniona została sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych.

W pierwszej kolejności całkowicie spod obecności alkoholu wyłączone zostały szkoły oraz inne zakłady i placówki oświatowo-wychowawcze, opiekuńcze oraz domy studenckie. Ten sam zakaz dotyczy zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników.

Sprzedaż, spożywanie oraz podawanie napojów alkoholowych zakazane jest także w miejscach i w czasie masowych zgromadzeń oraz w środkach i obiektach komunikacji publicznej. Tutaj pojawia się jedynie wyjątek dla wagonów restauracyjnych i bufetów w pociągach, w których dopuszczona została sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa.

Na imprezie masowej, z wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka, dozwolone są sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu

Alkoholu nie wolno sprzedawać, podawać ani spożywać również na terenie obiektów zajmowanych przez ograny wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.

Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4,5% alkoholu może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych

Należy również zaznaczyć, że rada gminy ma prawo sama określić obszar lub miejsce, gdzie wprowadzony zostanie czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.

Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych rozszerzy szarą strefę >>