Można wydać wyrok na podstawie dokumentów niedostępnych dla strony, której dotyczy proces. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Pawła Juszkiewicza dotyczącą odmowy uznania go za obywatela polskiego. Zaskarżona decyzja była wydana na podstawie tajnego dokumentu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.W procesie uczestniczyła Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która występowała w charakterze organizacji społecznej. Wystosowała opinię, w której zaznaczyła swoje obawy co do prawidłowości ochrony strony, której dotyczył proces. Organizacja przekonywała, że w polskim prawie brakuje rozwiązań proceduralnych, które zapewniałyby stronie lub jej przedstawicielowi prawnemu skuteczną ochronę w wypadkach, gdy podstawą procesu są akta niejawne. Fundacja uważa, że rodzi to wątpliwości co do zgodności polskiego prawa z konstytucją i europejską konwencją praw człowieka.