„Obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba że sam się go zrzeknie" – stanowi Konstytucja RP. Dowiedz się, jakie wymagania formalne należy spełnić, by tego dokonać.

Kto wydaje zgodę?

Procedura zrzeczenia się obywatelstwa polskiego związana jest ze spełnieniem szeregu wymogów. Konieczne będzie przedstawienie licznych dokumentów oraz oczekiwanie na zgodę Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, która wyrażana jest w formie postanowienia. Co ciekawe, nie istnieje możliwość wniesienia od niego odwołania, dlatego tylko od woli głowy państwa ostatecznie zależeć będzie, czy polskie obywatelstwo utracimy. Prezydenta PR nie wiążą także konkretne terminu do wydania niniejszego postanowienia. Gdy zatem zechcemy zrzec się obywatelstwa, prawdopodobnie będziemy musieli dłużej poczekać na wykreślenie nas z listy Polaków.

Utrata obywatelstwa polskiego następuje po upływie 30 dni od dnia wydania postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Prezydent wskaże w postanowieniu termin krótszy

Jeśli chodzi o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przez małoletniego pozostającego pod wyłączną opieka rodzicielską osoby lub osób nie posiadających obywatelstwa polskiego, następuje ono na wniosek jego przedstawicieli ustawowych. W sytuacji, gdy porozumienie między przedstawicielami nie nastąpi, każdy z nich ma możliwość zwrócenia się o rozstrzygnięcie do sądu.

Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego osoby zamieszkałe w Polsce wnoszą do Prezydenta RP za pośrednictwem wojewody, a osoby zamieszkałe za granicą – za pośrednictwem konsula

Jak uzyskać obywatelstwo polskie? >>

Formalności

Jak już zostało to wspomniane, procedura zrzeczenia obywatelstwa wymaga od zainteresowanego spełnienia wymogów formalnych, które dotyczą przedstawienia wraz ze sporządzonym w języku polskim wnioskiem do Prezydenta RP następujących dokumentów:

• zdjęcia biometrycznego;
• dokumentu stwierdzający posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania;
• oświadczenia, że nie toczy się przeciwko osobie zainteresowanej postępowanie sądowe;
• oryginału aktualnego, tj. nie starszego niż 3 miesiące, odpisu zupełnego aktu urodzenia wydanego przez polski urząd stanu cywilnego;
• poświadczonej urzędowo kopii ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy;
• dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania;
• odpisu aktu małżeństwa lub innego dokumentu określającego stan cywilny;
• życiorysu.


W przypadku, gdy zgoda na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego udzielona jednemu z rodziców ma rozciągnąć się na dziecko, którego drugie z rodziców jest obywatelem polskim i nie wyraża zgody na utratę obywatelstwa polskiego przez dziecko lub gdy porozumienie pomiędzy rodzicami napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, wymagane jest również przedstawienie rozstrzygnięcia polskiego sądu oraz:

• zdjęcia małoletniego;
• oryginału aktualnego, tj. nie starszego niż 3 miesiące, odpisu zupełnego aktu urodzenia wydanego przez polski urząd stanu cywilnego;
• oświadczenia o wyrażeniu zgody drugiego z rodziców na utratę przez dziecko obywatelstwa polskiego, przed właściwym wojewodą lub konsulem RP;
• pisemnej zgody dziecka na utratę przez dziecko obywatelstwa polskiego, jeżeli dziecko objęte wnioskiem ukończyło 16 lat.


Warunkiem koniecznym do ubiegania się o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego jest posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania

Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami składa się za pośrednictwem wojewody, a osoby zamieszkałe za granicą – za pośrednictwem konsula RP do Prezydenta RP.

Opłaty za złożenie wniosku oraz przeprowadzenie procedury zrzeczenia się obywatelstwa będą różnić się zależnie od instytucji, do której go kierujemy