Przez dwa tygodnie w Polsce nie będzie obowiązywał traktat z Schengen. Takie rozwiązanie ma uniemożliwić przyjazd do Polski osób, które mogą zakłócić przebieg szczytu klimatycznego.
Od 8 do 23 listopada zostanie przywrócona kontrola na polskich przejściach granicznych z Czechami, ze Słowacją, z Niemcami i Litwą. Umożliwia to rozporządzenie nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. (DzUrz. UE L 105 z 13 kwietnia 2006 r.). Dokument ten ustanawia wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granicę (kodeks graniczny Schengen).
Na tej podstawie w przypadku poważnego zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego państwo członkowskie może wyjątkowo przywrócić kontrolę. Polska zdecydowała się na to ze względu na szczyt klimatyczny, który odbędzie się w Warszawie w dniach 11–22 listopada.
O decyzji Polska musiała poinformować inne państwa członkowskie. Te powinny być powiadomione nie tylko o powodach czasowego wprowadzenia kontroli, lecz także o miejscach i zakresie ich prowadzenia.
Istnieje bowiem zagrożenie, że do stolicy przyjadą przeciwnicy szczytu klimatycznego z całej Europy. Dlatego już 1 listopada weszło w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 23 listopada 2013 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1246). Taki termin jego obowiązywania wynika z art. 4 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 197, poz. 1171 z późn. zm.). Straż graniczna musi bowiem mieć czas na dostosowanie liczby i rodzaju przejść do rzeczywistych potrzeb zapewnienia swobodnego ruchu granicznego. Kontrola będzie dotyczyć nie tylko całej granicy z Czechami, ze Słowacją, z Niemcami i Litwą, lecz także przejść granicznych drogowych, kolejowych, morskich, rzecznych i lotniczych.
Planowane kontrole będzie prowadzić Straż Graniczna, ale pomagać im będą policjanci i Państwowa Straż Pożarna.
Etap legislacyjny
Weszło w życie 1 listopada 2013 r.