Jutro na wszystkich przejściach granicznych łączących Polskę z krajami Unii Europejskiej przywracane jest sprawdzanie osób pragnących wjechać na teren naszego kraju. Takie kontrole będą prowadzane do 23 listopada. Zawieszenie układu z Schengen wynika z obaw o zakłócenie szczytu klimatycznego przez antyglobalistów.

Czasowe przywrócenie kontroli dotyczy nie tylko całej granicy z państwami układu Schengen, ale także przejść granicznych drogowych, kolejowych, morskich, rzecznych i lotniczych. Sprawdzane są granice z Czechami, Słowacją, Niemcami i Litwą. Kontrole będą prowadzone nie tylko przez Straż Graniczną, ale także przez Policję oraz Państwową Straż Pożarną.

Wprowadzenie takiego ograniczenia jest możliwe na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 23 listopada 2013 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzna ( Dz. U. z 2013 , poz. 1246). Weszło ono w życie już 1 listopada 2013 r. Taki termin wejścia w życie tego rozporządzenia wynika z art. 4 ust., 2 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2011 r., nr 197, poz. 1171 z późn. zm.). Straż graniczna musiała bowiem mieć czas na dostosowanie liczby i rodzaju przejść do rzeczywistych potrzeb zapewnienia swobodnego ruchu granicznego. Niezbędne było także powiadomienie krajów ościennych o przywróceniu kontroli na granicach.

Czasowe zawieszenie układu z Schengen jest możliwe na podstawie rozporządzenia nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r ( Dz. Urz. UE L 105 z 13 kwietnia 2006 r.). Dokument ten ustanawia wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granicę. To właśnie tam znajduje się zapis, że w przypadku poważnego zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego państwo członkowskie może wyjątkowo przywrócić kontrolę.

A tym specjalnym powodem do kontrolowania osób pragnących odwiedzić nasz kraj jest 19. Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych połączona z 9. Sesją Stron służącej jako spotkanie stron Protokołu z Kioto. Takie odbędzie się 11 listopada w Warszawie.