W projekcie trzeciej ustawy deregulacyjnej znajdują się zapisy niemające z deregulacją nic wspólnego. Takie stanowisko w uwagach do projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów przedstawiło Rządowe Centrum Legislacji oraz Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa.
Ich wątpliwości wzbudziły zapisy dotyczące m.in. zmiany ustawy o muzeach (Dz.U. z 2012 r. poz. 987). „Zasadniczym celem projektu ustawy jest ułatwienie dostępu do wykonywania niektórych zawodów. Należy jednak zauważyć, że nie wszystkie projektowane zmiany ustawy o muzeach (...) mieszczą się w zakresie planowanej nowelizacji. Jako przykład można wskazać dodany rozdział 4a, który reguluje wyłącznie ochronę prawną rzeczy wypożyczonych z zagranicy na wystawy czasowe” – wskazuje Piotr Gryska, wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji.
Podobny problem dotyczy proponowanych zmian w ustawie o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. z 2012 r. poz. 657), art. 7 projektu, które również nie mają nic wspólnego z materią konsultowanego projektu. Jak wskazał dr Krzysztof Buczyński, starszy radca Prokuratorii Generalnej SP, dotyczą one wyłącznie udzielania w imieniu Skarbu Państwa poręczeń wypłaty odszkodowania z tytułu zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży nieubezpieczonych eksponatów, jeżeli składają się one na wystawę organizowaną w Polsce.
Część uwag dotyczy także ustawy o zawodzie felczera (Dz.U. z 2012 r. poz. 1133 – dalej u.z.f.) , która zgodnie z projektem ma zostać uchylona „z zachowaniem uprawnień do wykonywania zawodu przez osoby, które dotychczas posiadają stosowne uprawnienia do jego wykonywania” i „z zachowaniem praw nabytych osób obecnie wykonujących zawód”.
„Poza przepisem art. 1 projektu (uchylającym ustawę) oraz przepisem art. 35 projektu (ustanawiającymi 3-letnie vacatio legis dla powyższego uchylenia) projektowana ustawa nie zawiera żadnych innych regulacji odnoszących się do zawodu felczera, w szczególności związanych ze skutkami prawnymi proponowanej dereglamemtacji tego zawodu” – zauważa Piotr Gryska. Nie jest tym samym jasne, na jakiej podstawie osoby wykonujące dziś zawód felczera będą mogły dalej „korzystać ze swoich uprawnień” i przede wszystkim, do czego będą „uprawnione”, w świetle jednoczesnego uchylenia u.z.f.
104 profesje mają zostać zderegulowane w III transzy
Etap legislacyjny
Projekt przed Komitetem Rady Ministrów