Wspólnota mieszkaniowa, do której należy pan Stefan, podjęła większością głosów decyzję o dociepleniu strychów i fundamentów wspólnotowych budynków. Wykonano audyt energetyczny, by mogła się ubiegać o kredyt termomodernizacyjny. Udało się, ale w wyniku analiz zmieniono decyzję: by termomodernizacja miała sens, docieplane będą także sufity piwnic. – Część mieszkańców, w tym również jam nie chce udostępniać piwnic – pisze pan Stefan. – Po dociepleniu sufitów ciasne i tak pomieszczenia zmniejszą się jeszcze bardziej, poza tym obawiamy się, że po takim remoncie piwnice będą za ciepłe. Czy możemy nie wpuścić ekipy remontowej? – pyta czytelnik.
Niestety, jeśli wspólnota mieszkaniowa składa się z więcej niż siedmiu lokali (a z listu wynika, że ta, której członkiem jest nasz czytelnik, należy do dużych), jej członkowie podejmują uchwały większością głosów liczoną według wielkości udziałów. Tak podjęte decyzje są obowiązujące dla wszystkich. Tylko we wspólnotach małych, liczących mniej niż siedem mieszkań, do podjęcia tego typu uchwały potrzebna jest zgoda wszystkich właścicieli.
Na żądanie zarządu właściciel lokalu jest obowiązany zezwalać na wstęp do niego, ilekroć jest to niezbędne dla przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje. Konieczność zezwolenia na wstęp odnosi się także do piwnic, jeżeli stanowią one pomieszczenia przynależne do poszczególnych lokali.
Właściciele poszczególnych lokali, jeżeli absolutnie nie chcą podporządkować się decyzji wspólnoty, mogą jednak rozważyć zaskarżenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej do sądu powszechnego. Mogą to zrobić nawet wtedy, gdy formalnie uchwała nie narusza żadnego przepisu, lecz jest z gospodarczego lub osobistego punktu widzenia niekorzystna dla któregoś z członków wspólnoty.
Najogólniej mówiąc, uchwałę wspólnoty można zaskarżyć z powodu:
● niezgodności z umową o wspólnocie,
● niezgodności z prawem,
● naruszania zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością,
● naruszania interesów któregoś z członków wspólnoty (pan Stefan zapewne mógłby powołać się na ten punkt).
Na napisanie pozwu prawo daje 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały (jeśli głosowanie przebiega w trybie indywidualnego zbierania głosów, jest to 6 tygodni od dostarczenia treści uchwały wszystkim członkom wspólnoty).
Ale uwaga! Zaskarżenie uchwały wspólnoty nie powoduje zatrzymania jej skutków, chyba że sąd wstrzyma jej wykonanie do czasu zakończenia sprawy.
Podstawa prawna
Art. 12, art. 13 ust. 2, art. 19, art. 25 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 1994 r. nr 85, poz. 388 z późn. zm.).
Art. 199 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93).