Sąd nie może odmówić wpisu do księgi wieczystej zmian własności, będących pokłosiem przebudowy i podziału strychu, który wcześniej był częścią wspólną budynku – uznał Sąd Najwyższy.
Źródłem sprawy była przebudowa jednej ze śródmiejskich kamienic w Warszawie. Zarządzająca budynkiem wspólnota mieszkaniowa i wszyscy właściciele mieszkań zdecydowali – przy okazji remontu – o lepszym wykorzystaniu poddasza. Miało zostać odnowione i podzielone na mniejsze pomieszczenia, które później miały zostać nabyte przez właścicieli mieszkań znajdujących się na ostatnich piętrach. Po zakończonej przebudowie pojawił się problem – sąd wieczysto księgowy odmówił skorygowania księgi wieczystej, argumentując, że zmiana miałaby objąć część wspólną nieruchomości, a ta jest wyłączona z obrotu (bo użytkują ją wszyscy lokatorzy).
Apelacja wnioskodawców została oddalona, ale Sąd Najwyższy nakazał ponowne rozpoznanie sprawy. W uzasadnieniu wskazał, że co prawda współwłasność części wspólnej budynku ma charakter przymusowy, nie oznacza to jednak, że nigdy nie można dokonywać przesunięć na rzecz właścicieli lokali. Dotyczy to w szczególności przypadków przebudowy.
SN przypomniał, że już we wcześniejszym orzecznictwie dopuszczano takie sytuacje. Przykładowo, w uchwale z 25 listopada 2011 r. (sygn. akt III CZP 65/11) SN uznał, że przebudowanie samodzielnego lokalu mieszkalnego przez przyłączenie do niego części wspólnych nieruchomości może prowadzić do powstania nowej nieruchomości lokalowej i zmiany dotychczasowych udziałów w nieruchomości wspólnej członków wspólnoty. A skoro możliwe jest powstanie nowych lokali w już istniejącym budynku i zmiana udziałów we współwłasności części wspólnej, to nie można przyjmować, że część wspólna jest zupełnie wyłączona z obrotu i niezmienna.
– Nie ma więc podstaw do odmowy wpisu do księgi wieczystej zmian wynikających z podziału części wspólnej i powiększenia lokali mieszkalnych, dlatego sprawa musi wrócić do I instancji i ten sąd musi zdecydować o wpisie – powiedział sędzia Paweł Grzegorczyk.

orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego z 16 listopada 2018 r., sygn. akt I CSK 646/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia