Prokurator Generalny Andrzej Seremet przedstawił Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Sprawiedliwości sprawozdanie z rocznej działalności prokuratury w roku 2012.

Jak wynika z informacji na stronie Prokuratury Generalnej - zawarte w trzech obszernych tomach sprawozdanie jest trzecim tego rodzaju dokumentem, sporządzonym po dokonaniu reformy ustrojowej prokuratury i rozdziale stanowisk Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego.

Oceniając wyniki pracy prokuratury w poprzednim roku Prokurator Generalny podkreślił, że dają one podstawy do umiarkowanej satysfakcji. Był to bowiem trzeci z rzędu okres sprawozdawczy, w którym nastąpiła poprawa efektów funkcjonowania prokuratury, choć nie wszystkie dane statystyczne są lepsze niż w roku poprzednim.

Reklama

Prokurator Generalny wskazał, że w 2012 r. w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zarejestrowano łącznie 1 150 499 spraw karnych, załatwiono zaś ogółem 1 142 529, to jest o 44 501 mniej niż w roku poprzednim.

Optymizmem napawa fakt zmniejszenia się w ubiegłym roku liczby osób uniewinnionych. Wskaźnik procentowy osób uniewinnionych do ogółu osób osądzonych wyniósł jedynie 1,85% i z roku na rok jest coraz mniejszy.

Istotnemu zmniejszeniu uległa także ilość spraw prowadzonych najdłużej. Prokuratorzy co warto zauważyć, częściej stosowali wobec podejrzanych tzw. wolnościowe środki zapobiegawcze, a liczba wniosków do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania zmniejszyła się w roku 2012 w stosunku do roku 2011 o ponad 12%.

W 2012 r. prokuratorzy zabezpieczyli także mienie na poczet kar i środków karnych o łącznej wartości 373 953 704 zł, o 9 697 305 zł więcej niż w 2011 r.

W kontekście pojawiających się w ostatnim czasie pochopnych sądów o kondycji prokuratury, w tym związanych w szczególności ze śledztwem dotyczącym spółki Amber Gold, Prokurator Generalny zauważył również, że przeszło milion spraw, którymi prokuratura zajmowała się w ubiegłym roku jest dowodem na to, aby nie formułować tez o niewłaściwej pracy prokuratury jako całości, na podstawie jednego tylko postępowania.

Przywołana sprawa Amber Gold jest przy tym przykładem tego, że dostrzeżone uchybienia spotkały się ze zdecydowaną reakcją i stanowczymi decyzjami, odnoszącymi się zarówno do dalszego prowadzenia tego postępowania, jak i prowadzącymi do przyjęcia rozwiązań o charakterze ogólnym.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie pg.gov.pl