Rządowe Centrum Legislacji przygotowało projekt nowelizacji ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Rząd chce w ten sposób zrealizować wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9 lipca 2011 r. (sygn. akt P 59/11). Problem w tym, że także Senat wystąpił w tej samej sprawie z własną inicjatywą ustawodawczą.
To nie pierwszy taki przypadek. Koordynacji w wykonywaniu orzeczeń trybunału zabrakło w 2011 r. dwa razy (wyrok z 26 maja 2010 r., P 29/08 oraz wyrok z 26 stycznia 2010 r. K 9/08).
Zdarza się nawet, że inicjatywy dublują się w samym parlamencie. Tak stało się w przypadku wyroku dotyczącego prawa prasowego (sygn. akt SK 42/09): z odrębnymi inicjatywami wykonującymi orzeczenie trybunału wystąpiła zarówno senacka, jak i sejmowa komisja ustawodawcza.