W maju 2012 r. sędziowie uznali, że w powyższym zakresie obecnie obowiązujące przepisy ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1112) są niezgodne z ustawą zasadniczą.

Zgodnie bowiem z dotychczasowym kształtem art. 32 ust. 1 wspomnianego aktu w postępowaniu upadłościowym dłużnik je inicjujący nie mógł korzystać z przepisów o zwolnieniu od kosztów sądowych, mimo że w analogicznej sytuacji takie uprawnienie przysługiwało wierzycielowi.

Jedyny wyjątek stanowił przypadek, w którym dłużnik był osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Zdaniem TK taka regulacja nosi znamiona niesprawiedliwej, bo godzi w równość podmiotów wobec prawa. Dlatego została uznana za niekonstytucyjną.

Dostosowując ustawodawstwo do wyroku TK Senat postanowił całkowicie usunąć kontrowersyjny przepis. Wyeliminowanie dotychczasowego zakazu sprawi, że dłużnik, niezależnie od prawnej formy działania, będzie mógł ubiegać się o zwolnienie od ponoszenia wydatków w toku postępowania na zasadach ogólnych, określonych w ustawie z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 90, poz. 594 z późn. zm.).

Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy