Dalsza informatyzacja postępowania cywilnego zaproponowana przez resort sprawiedliwości umożliwi stronom wnoszenie pism procesowych przez internet nie tylko w sprawach wszczętych drogą elektroniczną, ale również w tradycyjnych postępowaniach cywilnych.

Natomiast wyłącznie z sieci będzie musiał skorzystać powód elektroniczny w postępowaniu upominawczym oraz wierzyciel w postępowaniu w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu. 

W obu tych przypadkach pisma w postaci tradycyjnej nie wywołają żadnych skutków prawnych, o czym zresztą sąd zawiadomi wnoszącego. Nie będzie jednak wydawał zarządzenia lub postanowienia w tej materii, co ma przyspieszyć postępowanie.

Projekt przewiduje również rozszerzenie stosowania doręczeń w sieci. Będzie to możliwe nie tylko w sprawach wszczętych przez internet, lecz również tym stronom, pełnomocnikom, przedstawicielom ustawowym i organom, które wybrały drogę elektroniczną w zakresie składania pism procesowych.

Gdy zrezygnują z wnoszenia pism tą drogą, będzie to oznaczać również rezygnację z doręczeń elektronicznych. Przy tym zostanie wprowadzona zasada, że doręczenie nastąpi już w chwili wejścia na konto użytkownika, gdy nastąpi potwierdzenie odbioru, a w razie braku takiego potwierdzenia – po 14 dniach od zamieszczenia pisma w systemie informatycznym.

Jeżeli pełnomocnicy obu stron wybiorą taką procedurę doręczania pism, to wystarczy, że umieszczą je w sieci obsługującej postępowanie sądowe. Będzie to równoznaczne z doręczeniem pisma pełnomocnikowi strony przeciwnej.

Resort sprawiedliwości zaproponował również rozszerzenie uprawnień komorników sądowych w ten sposób, że skarga na ich czynności będzie wnoszona do sądu za ich pośrednictwem.

Przyśpieszy to procedowanie w momencie, gdy komornik uzna skargę za całkowicie uzasadnioną: wówczas uwzględni ją i zwolni się w ten sposób z obowiązku przekazywania całości do sądu.

Etap legislacyjny
Projekt założeń