Prowadzenie elektronicznego biura podawczego, nadawanie w sieci klauzuli wykonalności bankowym tytułom egzekucyjnym, zajmowanie bankowych rachunków oraz licytacje publiczne przez internet w ramach egzekucji z ruchomości to niektóre zmiany proponowane w projekcie założeń nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt wczoraj został przyjęty przez rząd.
Dalsza informatyzacja postępowania cywilnego zaproponowana przez resort sprawiedliwości umożliwi stronom wnoszenie pism procesowych przez internet nie tylko w sprawach wszczętych drogą elektroniczną, ale również w tradycyjnych postępowaniach cywilnych.
Natomiast wyłącznie z sieci będzie musiał skorzystać powód elektroniczny w postępowaniu upominawczym oraz wierzyciel w postępowaniu w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu.
W obu tych przypadkach pisma w postaci tradycyjnej nie wywołają żadnych skutków prawnych, o czym zresztą sąd zawiadomi wnoszącego. Nie będzie jednak wydawał zarządzenia lub postanowienia w tej materii, co ma przyspieszyć postępowanie.
Projekt przewiduje również rozszerzenie stosowania doręczeń w sieci. Będzie to możliwe nie tylko w sprawach wszczętych przez internet, lecz również tym stronom, pełnomocnikom, przedstawicielom ustawowym i organom, które wybrały drogę elektroniczną w zakresie składania pism procesowych.
Gdy zrezygnują z wnoszenia pism tą drogą, będzie to oznaczać również rezygnację z doręczeń elektronicznych. Przy tym zostanie wprowadzona zasada, że doręczenie nastąpi już w chwili wejścia na konto użytkownika, gdy nastąpi potwierdzenie odbioru, a w razie braku takiego potwierdzenia – po 14 dniach od zamieszczenia pisma w systemie informatycznym.
Jeżeli pełnomocnicy obu stron wybiorą taką procedurę doręczania pism, to wystarczy, że umieszczą je w sieci obsługującej postępowanie sądowe. Będzie to równoznaczne z doręczeniem pisma pełnomocnikowi strony przeciwnej.
Resort sprawiedliwości zaproponował również rozszerzenie uprawnień komorników sądowych w ten sposób, że skarga na ich czynności będzie wnoszona do sądu za ich pośrednictwem.
Przyśpieszy to procedowanie w momencie, gdy komornik uzna skargę za całkowicie uzasadnioną: wówczas uwzględni ją i zwolni się w ten sposób z obowiązku przekazywania całości do sądu.

Etap legislacyjny
Projekt założeń