Adwokaci zaproponowali projekt nowego Prawa o adwokaturze, przewidujący m.in. powrót części ustnej podczas egzaminu zawodowego i precyzujący przepisy odnoszące się do "dyscyplinarek" - poinformowała w poniedziałek PAP Naczelna Rada Adwokacka.

"Nowy dokument jest znacznie obszerniejszy od obecnie obowiązującego. Opracowanie kompleksowych zmian Prawa o adwokaturze jest realizacją postulatów Krajowego Zjazdu Adwokatury z 2010 roku" - zaznaczyła NRA w wydanym komunikacie. Projekt został przyjęty na posiedzeniu plenarnym Rady w ostatni weekend.

Jak wskazała Joanna Sędek z biura prasowego NRA, aktualne Prawo o adwokaturze zostało uchwalone w 1982 r. i było już 45-krotnie nowelizowane. "Projekt wynika z konieczności zmian w funkcjonowaniu samorządu adwokackiego ze względu na rosnącą liczbę adwokatów i aplikantów, uzupełnia również luki prawne oraz uwzględnia wytyczne Trybunału Konstytucyjnego" - zaznaczyła.

Sędek dodała, że obecnie prezes NRA wystąpi do resortu sprawiedliwości w sprawie prezentacji projektu. Propozycje - w wersji przyjętej przez NRA - mają zostać także niebawem zamieszczone na stronie adwokatura.pl.

Według informacji Rady w projekcie zaproponowano m.in. powrót do części ustnej podczas egzaminu zawodowego. "Zachowanie obiektywizmu ma zapewnić zamknięty katalog pytań utworzony przez tę samą komisję, która będzie tworzyć kazusy do części pisemnej. Zdający będą mieli możliwość nagrania dźwiękowego z przebiegu swojego egzaminu" - zaznaczyła adwokatura.

W projekcie rozbudowano przepisy dotyczące postępowania dyscyplinarnego, ograniczając tym samym zakres odesłania do przepisów Kodeksu postępowania karnego. "W sposób szczegółowy uregulowano dochodzenie prowadzone przez rzecznika dyscyplinarnego, postępowanie dyscyplinarne prowadzone przed dziekanem okręgowej rady adwokackiej, uprawnienia i obowiązki stron postępowania dyscyplinarnego, zasady prowadzenia rozprawy pod nieobecność obwinionego oraz zasady ustalania i ponoszenia kosztów postępowania dyscyplinarnego" - zaznaczyła NRA. Przewidziano też możliwość powoływania większej liczby sędziów sądów dyscyplinarnych - w zależności od potrzeb.

Spośród innych zmian - jak informuje Rada - doprecyzowaniu miałby ulec m.in. status aplikanta adwokackiego. W projekcie uproszczono również wniosek o wpis na listę adwokatów oraz wyznaczenia siedziby zawodowej. Doprecyzowano też przepisy dotyczące wyznaczenia przez dziekana zastępcy adwokata w przypadku, gdy ten jest czasowo bądź trwale pozbawiony możliwości wykonywania zawodu.

Ponadto w projekcie zaproponowano możliwość odpłatności pełnionych funkcji samorządowych w organach adwokatury. Zgodnie z projektem wydłużeniu - z trzech do czterech lat - miałaby ulec kadencja organów samorządu adwokackiego. "Ma to zapewnić stabilizację w pełnieniu funkcji organów w coraz trudniejszym logistycznie problemie dla samorządu i izb przeprowadzania wyborów w związku ze zwiększającą się liczbą członków uprawnionych do głosowania" - uzasadniono.

W projekcie uwzględniono również ostatnie wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z nimi adwokat ukarany karą upomnienia będzie mógł zakwestionować przed sądem fakt popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, dopuszczalności wszczęcia przeciwko niemu postępowania jak i prawidłowości prowadzenia takiego postępowania oraz zasadności wymierzonej w nim kary.

Projekt dopuszcza też możliwość ubiegania się o ponowny wpis na listę adwokatów osobie ukaranej karą wydalenia z adwokatury. "Możliwość taka nastąpi po upływie dziesięciu lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia i pod warunkiem zaliczenia z wynikiem pozytywnym egzaminu adwokackiego" - zaproponowała NRA.

Trwają prace legislacyjne w sprawie niektórych z kwestii zmienianych w projekcie zaproponowanym przez adwokaturę. Na przykład do adwokackiego egzaminu zawodowego odnosi się projekt pierwszej transzy deregulacji przygotowany w resorcie sprawiedliwości. Zgodnie z nim część testowa egzaminu adwokackiego i radcowskiego miałaby zostać zastąpiona zadaniem z zakresu zasad wykonywania zawodu. Z kolei Senat na początku października ma omawiać projekt dostosowujący Prawo o adwokaturze do orzeczenia TK.