Adwokat i radca prawny, wobec którego orzeczono karę pozbawienia prawa do wykonywania zawodu, będzie mógł się ubiegać o ponowny wpis na listę po 10 latach od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu dyscyplinarnego.
Co więcej taka osoba będzie musiała wylegitymować się pełną zdolnością do czynności prawnych, pełnią praw publicznych oraz wykazać, że jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu. Tak stanowi nowelizacja prawa o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw, którą przygotował Senat.
Tymczasem zdaniem władz korporacyjnych należałoby taką osobę sprawdzić także pod kątem odpowiedniego przygotowania merytorycznego i praktycznego, niezbędnego do wykonywania zawodu zaufania publicznego z najwyższą starannością. Radcowie prawni proponują więc, aby starający się o ponowny wpis na listę mieli obowiązek zdania egzaminu radcowskiego.
– Dodanie tego warunku ma na celu ochronę interesu publicznego. Przez okres dziesięciu lat dochodzi do zasadniczej zmiany ustawodawstwa, wobec czego taki kandydat winien poddać się badaniu kwalifikacji zawodowych w postaci aktualnej wiedzy prawniczej – argumentuje Jan Łoziński, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych.
Naczelna Rada Adwokacka zwraca uwagę, że brak takiego wymogu stanowi zagrożenie dla potencjalnych klientów, którzy korzystając z usług profesjonalisty ufają, że ich sprawy są prowadzone z najwyższą starannością. Wskazuje, że osoba wobec której orzeczono karę wydalenia z zawodu, przez okres co najmniej 10 lat nie wykonywała jakichkolwiek czynności procesowych, a jej kwalifikacje zawodowe nie były poddawane bieżącej weryfikacji podczas obowiązkowych szkoleń organizowanych przez samorząd zawodowy.
Dlatego też władze obydwu korporacji apelują o wprowadzenie do projektu noweli przepisu, zgodnie z którym starający się o ponowny wpis będą musieli zdać egzamin zawodowy, ale bez konieczności odbywania aplikacji.
Etap legislacyjny
Projekt znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych