"Intensyfikujemy proces informatyzacji wymiaru sprawiedliwości. Jestem przekonany, że te działania będą zdolne zaradzić wielu nieprawidłowościom" - powiedział Gowin.

Poinformował, że ministerstwo pracuje nad szeroką nowelizacją kodeksu karnego, która przewiduje m.in. rozszerzenie możliwości przepadku korzyści z popełnionego przestępstwa, ograniczenie możliwości stosowania warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności, możliwość orzekania kar mieszanych, a także zmianę sposobu orzekania kary łącznej.

Resort sprawiedliwości analizuje też problem wymiaru kar - powiedział Gowin.

Za zasadny uznał postulat ministra finansów, aby dokonać przeglądu katalogu sankcji za przestępstwa gospodarcze. Opowiedział się za częstszym niż dotychczas używaniem kary grzywny, a także surowszymi karami za poważne przestępstwa gospodarcze.

"Nie ma zgody rządu na to, aby system wymiaru sprawiedliwości okazywał się niezdolny do tego, by stanąć po stronie pokrzywdzonych" - zadeklarował Gowin.