Czy szykuje się rewolucja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej? Odpowiedzi udziela Jerzy Molak.
Jerzy Molak, zastępca dyrektora z departamentu handlu i usług Ministerstwa Gospodarki
Przygotowywana przez resort gospodarki nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadza korekty usprawniające funkcjonowanie CEIDG wynikające z 10-miesięcznego funkcjonowania rejestru. Zmieni się procedura sprostowania błędów popełnionych przez urzędników przy przenoszeniu danych przedsiębiorcy z papierowej ewidencji w gminie do CEIDG.
Chodzi tu o oczywiste omyłki urzędnika. Na przykład w papierowej dokumentacji był podany numer domu 51, a urzędnik omyłkowo do CEIDG wprowadził nr 52. Projekt przewiduje, że w takich przypadkach gmina będzie miała prawo sama poprawić błąd, dokonując przekształcenia wniosku przedsiębiorcy. Dziś postanowienie o sprostowaniu wydaje minister na wniosek gminy.
Drugą ważną sprawą jest propozycja skrócenia formalności związanych z zarejestrowaniem nowego przedsiębiorcy w ewidencji. Do wniosku o wpis można będzie dołączać elektroniczne formularze zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
Czy można spodziewać się uproszczenia formalności?
Tak. Przedsiębiorca ma możliwość wydrukowania z ewidencji własnego zaświadczenia. W razie konieczności przedstawienia go w banku na zaświadczeniu może być potrzebny adres zamieszkania, który dziś w CEIDG nie jest ujawniony.
Projekt nowelizacji przewiduje, że przedsiębiorca może sam wydrukować zaświadczenie, w którym będzie jego adres. Autorzy uznali, że skoro przedsiębiorca jest właścicielem swoich danych, to sam decyduje o tym, że zaświadczenie z adresem przedstawi bankowi.
Czy propozycje nowelizacji zmierzają do uporządkowania wpisów w CEIDG?
Tak. W ramach powszechnej migracji do CEIDG zostało wprowadzonych sporo starych, niekompletnych wpisów, np. bez numeru PESEL przedsiębiorcy. Gminy nie wyjaśniały, czy konkretny przedsiębiorca nadal funkcjonuje w obrocie gospodarczym, lecz automatycznie przenosiły jego dane.
Zaproponowaliśmy więc nowy przepis określający 2-letni termin, w którym przedsiębiorcy muszą uzupełnić brakujący PESEL. W razie niedopełnienia tych formalności muszą liczyć się z tym, że zostaną wykreśleni z ewidencji. CEIDG nie będzie się zwracał imiennie do poszczególnych przedsiębiorców o uzupełnienie numeru PESEL.
Zdarza się, że ktoś chce zostać przedsiębiorcą i wpisał się do CEIDG, podając odległą datę rozpoczęcia działalności, a potem rezygnuje i wykreśla swój wpis.
W takiej sytuacji wpis cały czas figuruje w CEIDG. Przygotowując nowelizację, uznaliśmy, że nie ma sensu przetrzymywać w CEIDG danych osób, które nie zostały przedsiębiorcami. W razie rezygnacji przed rozpoczęciem działalności wpis tej osoby powinien zostać z CEIDG wyrzucony.