Zamiast starać się o koncesję na produkowanie, magazynowanie i obrót paliwami oraz prowadzenie ich przesyłu rurociągowego, wystarczy, że wpiszą się do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – tzw. rejestru działalności naftowej.

Takie zmiany przewiduje przygotowany przez ministerstwo projekt nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. z 2007 r. nr 52, poz. 343 z późn. zm.).

Rejestr ten jest jawny, a przedsiębiorcy, którzy zostaną do niego wpisani, co roku mają z tego tytułu wnosić opłatę na rzecz budżetu państwa.

Aby uzyskać wpis do rejestru działalności naftowej, przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek do prezesa URE i dołączyć do niego oświadczenia m.in. o tym, że:

● zapewnia zatrudnienie osobom o wysokich kwalifikacjach zawodowych,

● dysponuje właściwymi urządzeniami technicznymi i obiektami spełniającymi wymagania określone w prawie budowlanym, o ochronie środowiska i ochronie przeciwpożarowej, które umożliwiają prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej, oraz spełnia warunki do wykonywania tej działalności,

● w chwili składania wniosku nie zalega z wpłatami na rzecz organów podatkowych i składek na ubezpieczenia.

– Taki podmiot powinien też dysponować tytułem prawnym do obiektów, w których chce wykonywać działalność, mieć środki finansowe, które gwarantowałyby właściwe jej prowadzenie, nie może znajdować się w upadłości albo likwidacji ani być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa związane z przedmiotem wykonywanej działalności – przypomina też radca prawny Piotr Olczyk z Kancelarii Olczyk i Kubicki.

Prezes URE będzie miał 7 dni na wpisanie do rejestru przedsiębiorcy, który dopełni tych formalności. Gdy tego nie zrobi i nie wezwie go do uzupełnienia ewentualnych braków wniosku w ciągu 14 dni, przedsiębiorca będzie mógł rozpocząć wykonywanie działalności pod warunkiem, że zawiadomił o tym prezesa na piśmie.

Bez potrzeby uzyskania takiego wpisu firma będzie mogła prowadzić obrót gazem płynnym (nieprzekraczający wartości 10 tys. euro rocznie), niektórymi rodzajami benzyny (gdy nie przekracza równowartości 1 miliona euro rocznie) i magazynować paliwa w obrocie detalicznym.

Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji