Ze względu na to, że projekt założeń zmian ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 r., nr 173, poz. 1807) nie przewiduje nadawania przedsiębiorcom numeru w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, konieczne może się okazać znowelizowanie ponad 70 ustaw (m.in. prawa zamówień publicznych, ustawy o statystyce publicznej, prawa o ruchu drogowym, prawa pocztowego).

Projekt zakłada bowiem, że inne ustawy nie mogą już odwoływać się do tego numeru. Akceptację takiego rozwiązania wyraziło ponad 90 proc. urzędów gmin i niemal 80 proc. przedsiębiorców, którzy wzięli udział w ankiecie resortu na temat wpływu proponowanej nowelizacji na funkcjonowanie tych podmiotów.

– Przed migracją ewidencji działalności gospodarczej do CEIDG przedsiębiorcy posługiwali się w stosunkach z kontrahentami i w obrocie numerem nadanym im w ewidencji gminnej. Teraz numerem identyfikacyjnym w obrocie gospodarczym jest dla nich wyłącznie NIP – przypomina radca prawny Wojciech Biernacki z Kancelarii Radców Prawnych Biernaccy.

Prostowanie błędów

Reklama

Resort chce też wprowadzić możliwość zgłaszania przez inne rejestry informacji o nieprawidłowościach we wpisie do CEIDG. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i urzędy skarbowe mogłyby zgłaszać do niego sprostowania oraz wnioski o wykreślenie wpisów, które zawierałyby informacje niezgodne z ich rejestrami.

Obecnie – jak wynika z informacji uzyskanych z Ministerstwa Gospodarki – ZUS często przekazuje w takim trybie np. informacje o zatrudnianiu pracowników przez przedsiębiorcę, który zgłosił zawieszenie wykonywania działalności. Autorzy projektu założeń proponują również, aby ZUS i inne organy miały prawo poprawiać i prostować własne błędy, np. GUS w zakresie numeru REGON, a urząd skarbowy w zakresie NIP.

Reklama

Adres dla doręczeń

Oprócz wprowadzenia zmian porządkujących wpisy projekt założeń do ustawy przewiduje także uregulowanie zasad doręczania pism sądowych i administracyjnych przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi. Przyjęcie zasady, że adres do doręczeń wskazany we wpisie do CEIDG powinien być tym, na który doręczenie przedsiębiorcy pism będzie prawnie skuteczne, wymusi z kolei nowelizację kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego.

– To ważna regulacja, ponieważ pozwoli uporządkować bałagan związany z tzw. doręczeniami zastępczymi w drodze awizo szczególnie pism sądowych – ocenia radca prawny Lech Obara z Kancelarii Lech Obara i Współpracownicy.

– Chodzi o takie doręczenia, przy których przyjmuje się, że nawet w razie nieodebrania awiza adresat został w sposób właściwie powiadomiony – dodaje prawnik.

Resort chce też rozszerzyć katalog danych i informacji wpisywanych z urzędu do centralnej ewidencji o numer PESEL, REGON albo REGON i NIP spółek cywilnych. Gdyby w takich danych wystąpiły niezgodności, zostaną one z rejestru usunięte bez potrzeby angażowania przedsiębiorcy, którego dotyczą. Urząd wprowadzający numery będzie bowiem prostował pomyłki w drodze czynności materialno-technicznych.

Urzędy gminy też zyskają nowe uprawnienia: będą mogły same wielokrotnie przekształcać przekazany w drodze elektronicznej do CEIDG błędny wniosek przedsiębiorcy o wpis złożony im na papierze, aby skorygować np. literówki w nazwie firmy lub błędne cyfry w adresie.