1 stycznia br. weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 126 k.k.w. środki pieniężne zebrane przez skazanego mogą być przekazywane na jego wniosek na wybrany rachunek bankowy lub książeczkę oszczędnościową.
Środki te, zgromadzone w tzw. żelaznej kasie, wypłacane są osobie pozbawionej wolności w chwili opuszczenia przez nią jednostki penitencjarnej i mają służyć pokryciu kosztów przejazdu do miejsca zamieszkania i utrzymaniu w pierwszych dniach wolności. Przy czym kwota ta nie podlega egzekucji.