Stowarzyszenie złożyło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na bezczynność powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, gdyż nie chciał on udostępnić informacji publicznej. Skargę tę podpisał prezes zarządu organizacji.

Forma pisma

Sąd wezwał skarżącego do złożenia dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania tegoż stowarzyszenia. W odpowiedzi stowarzyszenie przesłało płytę CD zawierającą aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Sąd jednak ponownie wezwał organizację do usunięcia braku formalnego skargi poprzez złożenie pisemnego dokumentu. Stowarzyszenie podnosiło z kolei, że odpis z KRS jest dokumentem urzędowym wydawanym przez sąd w formie elektronicznej i w ten sposób dopuszczonym do obiegu.

WSA odrzucił skargę. Uznał bowiem, że nadesłany dokument w formie elektronicznej nie spełnia ustawowych wymogów.

Stowarzyszenie złożyło skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W uzasadnieniu podało, że w myśl ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym możliwe jest dopuszczenie do obiegu prawnego odpisu z KRS w formie elektronicznej na równi z papierową.

Nadanie biegu sprawie

NSA uchylił zaskarżone postanowienie. Wskazał, że nie każde uchybienie formalne musi prowadzić do pozostawienia pisma bez rozpoznania.

Wobec tego przewidziane w przepisach ujemne konsekwencje dla strony mogą być zastosowane nie za każdym razem, gdy strona nie usunie braków, lecz tylko gdy niewykonanie wezwania do ich usunięcia spowoduje, że nie będzie można nadać biegu temu pismu.

Nie ma bowiem przeszkód do nadania biegu skardze, gdy osoba, która ją podpisała, jest ujawniona w KRS jako upoważniona do jednoosobowej reprezentacji.

W tej sytuacji niedołączenie dokumentu wykazującego umocowanie do występowania w sprawie nie jest przeszkodą, gdyż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o KRS (Dz.U. z 1997 r. nr 121, poz. 769 ze zm.) nikt nie może powoływać się na nieznajomość publikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wpisów w tym rejestrze.

Wobec tego pismo, które stowarzyszenie złożyło, mogło otrzymać prawidłowy bieg.

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 marca 2012 r., sygn. akt I OSK 677/12.