Uproszczenie procedury wykreślania z CEIDG zmarłych przedsiębiorców oraz osób, które po upływie 24 miesięcy nie odwiesiły firmy, a także umożliwienie rezygnacji z wpisu do ewidencji jeszcze przed rozpoczęciem działalności zaproponowało Ministerstwo Gospodarki w projekcie założeń do ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Reklama

Wykreślanie z ewidencji

Resort gospodarki proponuje, aby na podstawie aktu zgonu i informacji z ewidencji ludności minister mógł z urzędu sam wykreślić z CEIDG zmarłego przedsiębiorcę. Teraz procedura jest bardziej skomplikowana, a przede wszystkim brak jest przepisów, które by ją regulowały.
– Na rodzinie zmarłego nie ciąży obowiązek wyrejestrowania go z CEIDG, nie ma ona nawet możliwości, aby to zrobić. Gminy też nie muszą informować ministerstwa o śmierci przedsiębiorcy, choć w praktyce to robią, a niektóre nawet przygotowały w tym celu specjalne formularze – tłumaczy radca prawny Wojciech Biernacki z Kancelarii Radców Prawnych Biernaccy.
Jak informuje resort gospodarki, minister po uzyskaniu informacji o zgonie wszczyna postępowanie wyjaśniające, zwraca się z pytaniem do urzędu stanu cywilnego, czy zgon nastąpił, i prosi o przysłanie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii aktu zgonu, jeśli gmina nie dołączyła jej do zawiadomienia. Dopiero potem decyduje o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG.
Uporządkowaniu ewidencji ma służyć również umożliwienie rezygnacji z wpisu w CEIGD osobie, która złożyła wniosek i została wpisana, ale nie rozpoczęła jeszcze prowadzenia firmy. Obecnie, mimo że nie chce ona już być przedsiębiorcą, to jej wpis jest widoczny na stronie internetowej CEIDG i nie ma żadnej możliwości, aby go usunąć.
– Wprowadzenia takich zmian od dawna domagali się przedsiębiorcy - mówi Agnieszka Durlik-Khouri z Krajowej Izby Gospodarczej.
Za korzystną uważa też propozycję modyfikacji przepisów, związanych z wpisem informacji dotyczącej zatarcia kary o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej oraz zawodowej przez przedsiębiorcę.
Projekt przewiduje, że minister gospodarki będzie mógł trwale usunąć z CEIDG informację o zakazie, który uległ zatarciu. Obecnie nie można tego zrobić, ponieważ ustawa stanowi tylko, że wpisowi do CEIDG podlega i jest ujawniana na stronie internetowej informacja o orzeczonych wobec przedsiębiorcy zakazach prowadzenia działalności gospodarczej oraz zawodowej.

Mniej danych

Zaproponowane w projekcie ograniczenie zakresu danych podawanych we wniosku o zmianę wpisu w sprawie zawieszenia wykonywanej działalności gospodarczej ma uprościć załatwianie formalności związanych z czasowym zaprzestaniem prowadzenia firmy. Przedsiębiorcy domagali się, aby we wniosku nie trzeba było podawać wszystkich adresów wykonywania działalności gospodarczej.
Twierdzili, że to niepotrzebne utrudnienie. Wystarczy, by wniosek zawierał tylko dane identyfikacyjne przedsiębiorcy i spółek cywilnych, jeśli w takiej formie prowadzi on działalność. Autorzy projektu uwzględnili te postulaty.

Etap legislacyjny
Projekt założeń