Z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zostaną usunięci przedsiębiorcy, którzy po dokonaniu wpisu zdecydowali się nie otwierać firmy, a także ci, którzy nie wskazali numeru PESEL i nie uzupełnili tego braku przez dwa lata. Takie rozwiązania proponuje Ministerstwo Gospodarki w przygotowywanej nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Przede wszystkim resort chce zmienić przepisy regulujące sposób działania ewidencji tak, aby ujęte tam dane przedsiębiorców były rzetelne i przydatne: a więc aktualne, dotyczące całokształtu działalności i aby nie figurowały w rejestrze takie osoby, które nie prowadzą firmy. Dziś, nawet jeśli ktoś nie rozpoczął działalności, nadal figuruje na stronie internetowej CEIDG, bo nie ma podstawy prawnej do usunięcia wpisu.

Usuwanie wpisów

Aktualizacji danych ma służyć także kolejna propozycja resortu, dotycząca możliwości wprowadzania zmiany do tzw. wpisów archiwalnych, które nadal wiszą na stronie internetowej już po zaprzestaniu prowadzenia firmy i wykreśleniu przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji. Zmiany, skreślenia i uzupełnienia nie zostaną jednak usunięte całkowicie, ponieważ będą dostępne w historii wpisu.
Bałagan w rejestrze wprowadzają też wpisy bez numeru PESEL, ponieważ bez zawartych w nich danych nie jest możliwa identyfikacja przedsiębiorcy w ewidencji. Gdy taki wpis nie zostanie uzupełniony w ciągu dwóch lat, zostanie wykreślony.

Za informacje o przedsiębiorcach trzeba zapłacić

Wysokość opłat za dostęp do danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz sposób ich uiszczania chce uregulować minister gospodarki w przygotowywanym rozporządzeniu w sprawie sposobu obliczania wysokości i sposobu uiszczania opłat za udostępnianie danych z CEIDG. Projekt przewiduje, że tylko pozyskiwanie danych z tej centralnej ewidencji i z jej strony internetowej nie podlegałoby opłatom. Otrzymanie ich w inny sposób byłoby odpłatne, a opłata będzie obliczana w sposób zryczałtowany. Jej wysokość ogłosi minister gospodarki.

– Podmiot, który chce odpłatnie otrzymać dane z CEIDG, powinien dysponować też urządzeniami umożliwiającymi identyfikację osoby, która otrzymuje dane, oraz zakresu, daty i celu ich uzyskania. Powinny też zostać zapewnione zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystywanie danych niezgodnie z celami określonymi w ustawie – dopowiada Jacek Stanisławski, prawnik z Kancelarii Olczyk & Kubicki.– Przedsiębiorcy mogą brakujące dane identyfikacyjne uzupełnić korzystając ze specjalnego formularza CEIDG-2 – wskazuje adwokat Maria Urbańska z Kancelarii Kosiński i Wspólnicy.
– Gminy przekazały do CEIDG wpisy działalności bez numeru PESEL, ponieważ czas naglił: do końca ubiegłego roku miały obowiązek zmigrować zawartość prowadzonych przez siebie ewidencji, bez względu na to, w jakiej ewidencja była formie i jaki zakres obejmowały zawarte w niej dane – dodaje Maria Urbańska i wyjaśnia, że wnioski w sprawie nowych wpisów nie mogą już zostać złożone bez numeru PESEL.
Każdy nowy wniosek jest też weryfikowany w rejestrze PESEL.

Obowiązki sędziów

Projekt nowelizacji nakłada też dodatkowe obowiązki na sędziów. Zaproponowano bowiem, aby w orzeczeniach w sprawie zakazów wykonywania określonej działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę dokładnie opisywać jej rodzaj według kodów PKD, a także wskazywać numer PESEL osoby, której ten zakaz dotyczy.
W resorcie usłyszeliśmy, że taki zapis rozwiązałby kwestie interpretacji orzeczeń i dostosowałby terminologię sędziowską do danych używanych we wpisie do CEIDG. Pozwoliłoby to uniknąć błędów przy identyfikacji konkretnego przedsiębiorcy, którego zakaz dotyczy w sytuacji, gdy w CEIDG figurują osoby o tym samym imieniu i nazwisku, wykonujące w dodatku taką samą działalność.
Zakaz prowadzenia określonej działalności często jest orzekany jako kara dodatkowa. Dziś, mimo zatarcia skazania w Krajowym Rejestrze Karnym, nadal figuruje ono w CEIDG. Dlatego potrzebna jest zmiana, która pozwoli usuwać takie dane: także wówczas, gdy orzeczenie zostało uchylone w kasacji albo na skutek wznowienia postępowania.
Propozycje zmian ministerstwo skonsultowało drogą elektroniczną z 2400 gminami oraz 10 tysiącami przedsiębiorców.
– Po wprowadzeniu poprawek zaproponowanych między innymi przez ZUS, Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Finansów kolejna wersja projektu zostanie w najbliższym czasie przekazana pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów – poinformowano nas w resorcie.

Etap legislacyjny
Projekt założeń