Sprawne i odpowiednio przeprowadzone postępowanie dowodowe przesądza o terminowym i właściwym załatwieniu sprawy. Warto jednak pamiętać, że duży wpływ na losy postępowania mają również jego strony.
Dowodem w sprawie administracyjnej może być wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.
W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.