Sprawne i odpowiednio przeprowadzone postępowanie dowodowe przesądza o terminowym i właściwym załatwieniu sprawy. Warto jednak pamiętać, że duży wpływ na losy postępowania mają również jego strony.
Dowodem w sprawie administracyjnej może być wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.
W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.
Jeżeli jednak przepisy nie wymagają urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, to pracownik urzędu odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania. W tej ostatniej sytuacji urzędnik musi jednak uprzedzić o grożącej odpowiedzialności.
Bez tego, w przypadku podania nieprawdy przez stronę postępowania, nie będzie można jej pociągnąć do odpowiedzialności karnej.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak skutecznie bronić swoich racji przed organem administracyjnym
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.
- Jakie uprawnienia mają strony?
- W jaki sposób należy wyjaśnić sprawę?
- Czy niezbędny jest dowód ze świadków?
- Jak sprawa może zostać rozstrzygnięta?