W sytuacji gdy wojewoda odmawia udostępnienia informacji publicznej, zasłaniając się tajemnicą przedsiębiorstwa, i nie wydaje jednocześnie decyzji administracyjnej w tym przedmiocie, dopuszcza się on bezczynności – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

Tajemnica przedsiębiorstwa

Rozpoznawał on sprawę spółki, która złożyła do wojewody podlaskiego wniosek o udostępnienie oferty złożonej przez innego przedsiębiorcę, a także zawartej z nim umowy na wykonanie koncepcji, architektury i projektu systemu informatycznego. W odpowiedzi organ przekazał wnioskodawcy tylko część żądanych informacji i jednocześnie wysłał pismo zawiadamiające go, że pozostałe materiały stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Spółka zaskarżyła bezczynność wojewody do sądu administracyjnego. Wskazała, że zgodnie z prawem zamówień publicznych umowy są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.