Stanowisko PFSRM

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w stanowisku wydanym 2 lutego 2012 r. negatywnie ocenia prace nad specustawą prowadzone przez Ministerstwo Gospodarki.

Zmianie ulec ma sposób wyliczania odszkodowania dla właścicieli posesji – dotychczas bazowano na wartości rynkowej nieruchomości.
Krzysztof Bratkowski, wiceprezydent PFSRM uważa, że projektowana ustawa o korytarzach przesyłowych wartość rynkową zastępuje obliczaniem wielkości opartych o urzędowo tworzone tabele, czego skutkiem będzie cofnięcie sposobu widzenia praw do nieruchomości do stanu sprzed 1990 r.

PFSRM - Interes inwestora kosztem właściciela

Wartość rynkowa a wartość bazowa

Rekompensata w formie odszkodowania za korytarze przesyłowe ma być obliczana za pomocą ustawowego, szczegółowo określonego algorytmu.

Jak twierdzi Magdalena Wojtowicz, radca prawny i specjalista prawa energetycznego z Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy, wyliczenie wysokości odszkodowania w oparciu o zaproponowaną w projekcie metodę będzie polegało na określeniu kwoty bazowej odszkodowania, która następnie zostanie skorygowana (obniżona lub utrzymana na tym samym poziomie) za pomocą współczynników uzależnionych od rodzaju umieszczonych na działce urządzeń.

Kwota bazowa stanowić będzie iloczyn:

1) powierzchni gruntu zajętego pod urządzenia przesyłowe,

2) średniej wartości metra kwadratowego gruntów ornych dla gruntów słabych - klasy V i VI, ogłaszanej przez Prezesa GUS,

3) wskaźnika zróżnicowania województwa ustalonego w oparciu o wartość produktu krajowego brutto przypadającego na osobę w danym województwie,

4) wskaźnika wartości grupy użytku gruntowego. Wysokość wskaźników określona została w załącznikach do projektu ustawy.

M.Wojtowicz - Ile za służebność przesyłu