Brak przepisów intertemporalnych nakazuje stosowanie nowej ustawy od dnia wejścia jej w życie. Dotyczy to również spraw wszczętych i niezakończonych przed tym czasem.
TEZA
Brak przepisów intertemporalnych nakazuje stosowanie nowej ustawy od dnia wejścia jej w życie. Dotyczy to również spraw wszczętych i niezakończonych przed tym czasem.
STAN FAKTYCZNY
Rada Miejska w Suwałkach podjęła uchwałę nr LI/476/2010 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, Chłodną, T. Noniewicza, a od północy granicami działek czterech działek. W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził, że w przedłożonej przez gminę dokumentacji planistycznej brak jest dowodu wystąpienia przez prezydenta miasta Suwałki do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) o opinię o projekcie przedmiotowego planu w zakresie telekomunikacji, zgodnie z art. 17 pkt 6 lit. d ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.). Z wyjaśnień otrzymanych od osoby pełniącej funkcję prezydenta miasta Suwałki wynikało, iż przedłożona dokumentacja planistyczna nie zawiera opinii prezesa UKE, gdyż przepisy obowiązujące w momencie opiniowania i uzgadniania planu opinii takiej nie wymagały.
Z UZASADNIENIA
W pierwszej kolejności organ nadzoru podkreślił, że zakwestionowana uchwała została podjęta 25 sierpnia 2010 r,. tj. po wejściu w życie ustawy z 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. nr 106, poz. 675), która obowiązuje od 17 lipca 2010. Oznacza to, że w chwili podejmowania przez Radę Miejską uchwały obowiązywał art. 17 pkt 6 lit. d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dodatkowo zdaniem wojewody zgodnie z zasadą praworządności wyrażoną w art. 7 Konstytucji RP organy państwa, w tym organy administracji publicznej, są obowiązane stosować przepisy prawa obowiązujące w chwili wydania rozstrzygnięcia, o ile przepisy intertemporalne nie stanowią inaczej. W doktrynie prawa przyjmuje się, iż milczenie co do tego, czy i w jakim zakresie stosować przepisy w nowym brzmieniu do zdarzeń, które miały miejsce przed wejściem ich w życie, należy rozumieć jako wolę ustawodawcy ustanowienia zasady bezpośredniego działania nowego prawa. Oznacza to, że od chwili wejścia w życie nowych norm prawnych należy je stosować do wszystkich stosunków prawnych, zdarzeń czy stanów rzeczy danego rodzaju, zarówno tych, które dopiero powstaną, jak i tych, które powstały wcześniej, przed wejściem w życie nowych przepisów, ale które trwają w czasie dokonywania zmiany prawa (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 18 sierpnia 2010 r., sygn. akt II SA/Gl 530/10).
W rozpoznawanej sprawie w ocenie organu nadzoru wszystkie podejmowane w sprawie czynności składają się na jeden akt uchwalenia planu miejscowego. Z chwilą podjęcia uchwały w sprawie planu miejscowego następuje zakończenie procedury planistycznej. Plan zatem musi być zgodny z przepisami obowiązującymi w dacie jego uchwalenia. W konsekwencji należy przyjąć, że w odniesieniu do wszystkich toczących się procedur uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy, w momencie wejścia w życie ustawy o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych, powstał obowiązek zasięgnięcia opinii prezesa UKE w zakresie telekomunikacji. Pominięcie tej opinii jest istotnym naruszeniem prawa skutkującym nieważnością uchwały rady gminy.
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podlaskiego z 23 września 2010 r. NK.II.DM.0911 – 132/2010