Już wkrótce gminy będą mogły starać się o to, by Agencja Nieruchomości Rolnych nieodpłatnie przekazała im grunty, które wykorzystują bądź które planują wykorzystywać na cele związane z prowadzeniem cmentarzy komunalnych. Taki zapis znalazł się w nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa(t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1187 – dalej u.g.n.s.p.), która ma wejść w życie 15 lutego.
Zgodnie ze znowelizowanym zapisem art. 24 w ust. 5 w pkt 1 lit. c ustawy grunty wchodzące w skład zasobu agencja będzie mogła, w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na własność jednostce samorządu terytorialnego.
Będzie to możliwe, jeżeli grunty te przeznaczone będą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych gminy w zakresie m.in. zakładania lub rozszerzania komunalnych nekropolii albo gdy taka będzie już na nich położona.
Nowy zapis ustawy ma charakter porządkujący – możliwość nieodpłatnego przekazania takich gruntów przewidywała już bowiem u.g.n.s.p. sprzed nowelizacji z 2010 r. Wtedy to zapis art. 24 ustawy umożliwiał ANR przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego na własność nieruchomości na cele generalnie związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych (w tym na realizację zadania własnego, jakim są sprawy dotyczące cmentarzy).
Ustawą z 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2010 r. nr 238, poz. 1578) dokonano jednak nowelizacji tego przepisu i skatalogowano konkretne cele, na jakie agencja może przekazywać nieodpłatnie swoje grunty.
To wyszczególnienie uniemożliwiało zaś staranie się o grunty w celu utworzenia na nich cmentarza komunalnego.
„Wydaje się, że brak cmentarzy gminnych w tym katalogu nie wynika z intencji ustawodawcy, a bardziej z przeoczenia tego zadania. W niektórych gminach pojawia się potrzeba budowy cmentarza komunalnego, są też odpowiednie grunty w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych, niestety nie mogą być gminie przekazane na budowę cmentarza” – argumentowali w uzasadnieniu do projektu ustawy autorzy.

Etap legislacyjny
Ustawa wejdzie w życie 15 lutego 2013 r.