Już wkrótce gminy będą mogły starać się o to, by Agencja Nieruchomości Rolnych nieodpłatnie przekazała im grunty, które wykorzystują bądź które planują wykorzystywać na cele związane z prowadzeniem cmentarzy komunalnych. Taki zapis znalazł się w nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa(t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1187 – dalej u.g.n.s.p.), która ma wejść w życie 15 lutego.
Zgodnie ze znowelizowanym zapisem art. 24 w ust. 5 w pkt 1 lit. c ustawy grunty wchodzące w skład zasobu agencja będzie mogła, w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na własność jednostce samorządu terytorialnego.
Będzie to możliwe, jeżeli grunty te przeznaczone będą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych gminy w zakresie m.in. zakładania lub rozszerzania komunalnych nekropolii albo gdy taka będzie już na nich położona.