Podczas pierwszej rozmowy może poprosić ich o numer telefonu i później tą drogą dokonywać wezwań czy zawiadomień – przewiduje projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie zasad i trybu wykonywania nadzoru nad nieletnim przez kuratorów sądowych. Mimo postulatów niektórych sądów dokonanie tych czynności nadal nie będzie możliwe drogą e-mailową z uwagi na ryzyko naruszenia w ten sposób tajemnicy korespondencji i nienależytej ochrony danych osobowych.

W dotychczasowym rozporządzeniu w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych (Dz.U. nr 112, poz. 1064) problematyce nadzoru nad nieletnimi poświęcone były jedynie cztery paragrafy. Projektowane rozporządzenie dużo szerzej reguluje sposób postępowania z osobami niepełnoletnimi, które popełniły czyn karalny lub którym grozi demoralizacja. Wprowadza m.in. możliwość, w wyjątkowych sytuacjach, wezwania nieletniego i jego opiekunów do osobistego stawiennictwa w siedzibie zespołu kuratorskiej służby sądowej. Chodzi o ukrócenie sytuacji, gdy kurator wszelkimi sposobami zabiega o kontakt z podopiecznym, podczas gdy ten uchyla się od obowiązków związanych z nadzorem kuratora. W skrajnych przypadkach, gdy po powtórnym wezwaniu ani nieletni, ani jego opiekun nie stawią się w siedzibie zespołu i uniemożliwiają nawiązanie kontaktu w inny sposób, kurator zawodowy może złożyć do sądu m.in. wniosek o odwołanie warunkowego zwolnienia z zakładu poprawczego, albo też o wezwanie nadzorowanego na posiedzenie sądu.

Etap legislacyjny: Projekt skierowano do uzgodnień międzyresortowych