Kandydat na członka zarządu nie może być przestępcą.
Zdolność do pełnienia funkcji członka organu (zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej) albo likwidatora w spółce kapitałowej określona została w art. 18 kodeksu spółek handlowych. Dodatkowe wymogi mogą być przewidziane w przepisach szczególnych, umowie lub statucie spółki. Co do zasady, członkiem organu albo likwidatorem spółki może być tylko osoba fizyczna, mająca ponadto pełną zdolność do czynności prawnych. Zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego jest zasadniczo obarczone wymogiem posiadania dodatkowych kwalifikacji – ukończeniem studiów wyższych i złożeniem egzaminu. Negatywną przesłanką do pełnienia wskazanych funkcji jest skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, a także za przestępstwa wymienione w art. 585 k.s.h. (działanie na szkodę spółki przy jej tworzeniu), art. 587 (ogłaszanie nieprawdziwych danych), art. 590 (umożliwienie bezprawnego głosowania) i art. 591 (posługiwanie się fałszywymi dokumentami). Negatywną przesłanką jest też orzeczenie sądu w postaci zakazu pełnienia funkcji w organach spółki kapitałowej. Zakaz odnoszący się do możliwości pełnienia funkcji członka organu nie ma charakteru bezterminowego. W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem zakaz ustępuje z upływem 5. roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, nie wcześniej jednak niż z upływem 3 lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary. Skazany może w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku złożyć wniosek o zwolnienie z zakazu pełnienia funkcji.