Przedsiębiorca, który we własnym imieniu prowadzi jednoosobową firmę, będzie mógł przekształcić działalność w jednoosobową spółkę kapitałową. Powstała spółka zachowa wszystkie dotychczasowe prawa i obowiązki.
Do grupy przedsiębiorców przekształcających się w spółkę kapitałową od 1 lipca 2011 r. dołączy również przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą. Będzie mógł przekształcić formę prowadzonej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową.
Z chwilą wpisu spółki do rejestru stanie się on spółką przekształconą. Zostanie wówczas z urzędu wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, a sąd rejestrowy wyśle niezwłocznie do KRS odpis postanowienia o wpisie do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej, która powstała na skutek przekształcenia.

Mniej biurokracji

Takie uprawnienia przedsiębiorca uzyska po wejściu w życie ustawy z 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
– Dla przedsiębiorcy jest bardziej korzystna taka forma przekształcenia się w spółkę kapitałową niż zakończenie prowadzonej działalności w formie jednoosobowej firmy, a następnie utworzenie na przykład jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – ocenia adwokat Maciej Lipiec z Kancelarii Adwokackich. Przede wszystkim będzie załatwiał mniej formalności związanych z przekształceniem. W dodatku spółce przekształconej będą przysługiwać wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształconego, dotyczące zezwoleń, koncesji oraz ulg, które otrzymał, zanim zmienił formę prawną wykonywania działalności gospodarczej. Natomiast trzeba pamiętać, że zasada pełnej sukcesji nie dotyczy ulg podatkowych przewidzianych w przepisach prawa podatkowego.

Plan przekształcenia

Zanim przedsiębiorca przekształci się, musi sporządzić plan przekształcenia w formie aktu notarialnego. Zawiera on co najmniej ustalenie wartości bilansowej jego majątku na dzień w miesiącu, który poprzedza sporządzenie planu. Następnie plan zbada biegły rewident w zakresie rzetelności oraz poprawności i może domagać się od przedsiębiorcy dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień. Biegłego wyznacza sąd rejestrowy, a w uzasadnionych wypadkach ma prawo wyznaczyć nawet kilku. W terminie określonym przez sąd powinien sporządzić szczegółową opinię i złożyć ją wraz z planem przekształcenia sądowi rejestrowemu oraz przedsiębiorcy.
Również oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorca musi złożyć w formie aktu notarialnego. Powinien w nim określić typ spółki, wysokość kapitału zakładowego, zakres przyznanych mu praw oraz nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej.
Dokumenty niezbędne do przekształcenia:
● plan przekształcenia, załączniki i opinia biegłego rewidenta
● oświadczenie o przekształceniu
● zawarcie umowy spółki lub podpisanie statutu spółki
● wpis w rejestrze i wykreślenie z CEIDG
Podstawa prawna
Art. 26 ustawy z 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.