Jakie elementy charakterystyczne dla spółek kapitałowych łączy w sobie spółka komandytowo-akcyjna?
Regulacje dotyczące kapitału zakładowego, wkładów akcjonariuszy, akcji i władz spółki oparte są na rozwiązaniach przewidzianych dla spółki akcyjnej. Dlatego też rada nadzorcza i walne zgromadzenie są organami spółki komandytowo-akcyjnej.
Warto podkreślić, że rada nadzorcza nie jest obligatoryjnym organem w spółce komandytowo-akcyjnej. Obowiązek jej powołania powstaje, jeżeli liczba akcjonariuszy jest większa niż dwadzieścia pięć osób. Nie ma jednak przeszkód, żeby radę nadzorczą ustanowić nawet przy niewielkim akcjonariacie. Członkowie rady nadzorczej są powoływani i odwoływani wyłącznie przez walne zgromadzenie. Nie ma możliwości statutowego przekazania ich kompetencji wybranym podmiotom. Członkiem rady nadzorczej nie może być pracownik spółki ani jej komplementariusz, choćby posiadał również status akcjonariusza. Rada nadzorcza pełni stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Nie ma ona jednak uprawnień do zawieszania poszczególnych komplementariuszy czy delegowania swoich członków do czasowego pełnienia tej funkcji.
Walne zgromadzenie akcjonariuszy może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zasady podejmowania uchwał na walnym zgromadzeniu są adekwatne do przyjętych w spółce akcyjnej. Natomiast część istotnych spraw wymaga dodatkowo zgody komplementariuszy. Pod rygorem nieważności wszyscy komplementariusze muszą wyrazić zgodę m.in. na: powierzenie prowadzenia spraw oraz reprezentowanie spółki określonym komplementariuszom, podział zysku w części przypadającej akcjonariuszom, zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zbycie nieruchomości spółki, podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, emisję obligacji, połączenia i przekształcenia, zmiany statutu i rozwiązania spółki. Uzyskania większości głosów komplementariuszy wymaga podział zysku w części przypadającej komplementariuszom i sposób pokrycia straty.