Poprawa efektywności kontroli wewnątrz administracji rządowej oraz zwiększenie zaufania obywateli do organów państwowych – to główne cele projektu ustawy o kontroli w administracji rządowej, którego autorem jest Rządowe Centrum Legislacji. Wczoraj projekt przyjęła Rada Ministrów.

W chwili obecnej zasady przeprowadzania kontroli w administracji rządowej zawarte są w wielu aktach prawnych o różnej randze. Ponadto są one niespójne. Zdaniem RCL taki stan prawny powoduje, że nie ma gwarancji skuteczności prowadzonych kontroli. W efekcie nie można mieć pewności, czy podstawowe zadania nałożone na organy państwa są skutecznie realizowane. Z tych powodów rząd chce wprowadzić jednolity model, zasady i tryb wykonywania takiej kontroli.

Z projektu wynika, że w celu usprawnienia realizacji zadań publicznych ocena działalności jednostki kontrolowanej będzie przebiegać na podstawie wyznaczonych kryteriów. I tak kontrole będą prowadzone pod kątem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.

Ujednolicone zasady będą dotyczyć naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez te organy oraz wojewodów. Ponadto zapisy ustawy obejmują także organy samorządu terytorialnego, ale tylko w zakresie, w jakim wykonują one zadania z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z projektem podmiotami uprawnionymi do kontroli są m.in.: premier, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, minister i wojewoda.