Obecnie zasady przeprowadzania kontroli w administracji rządowej zawarte są w wielu aktach prawnych o różnej randze. Ponadto są one niespójne. Taki stan powoduje, że nie ma gwarancji skuteczności prowadzonych kontroli. Dlatego podpisana przez prezydenta ustawa wprowadza jednolity model, zasady i tryb wykonywania takiej kontroli.

Zgodnie z jej przepisami kontrole będą prowadzone pod kątem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Ujednolicone zasady będą dotyczyć naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez te organy oraz wojewodów. Ponadto zapisy ustawy obejmują także organy samorządu terytorialnego, ale tylko w zakresie, w jakim wykonują one zadania z zakresu administracji rządowej.