Jak podało w komunikacie CIR, przeprowadzanie kontroli ma usprawnić realizację zadań publicznych pod kątem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.

W komunikacie podkreślono, że konieczne jest wprowadzenie jednolitego modelu, zasad i trybu wykonywania kontroli w administracji rządowej, ponieważ obowiązujące w tej dziedzinie regulacje są niespójne i rozproszone w wielu aktach o różnej randze: nie gwarantują zatem skuteczności prowadzonych kontroli, a tym samym nie zapewniają realizacji podstawowych zadań nałożonych na organy państwa.

Zgodnie z rządowym projektem, podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli będą m.in.: premier, szef kancelarii premiera, minister oraz wojewoda.

Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy dotyczą naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

Jak czytamy w projekcie, uprzywilejowaną pozycję zajmie jednak Prezes Rady Ministrów, którego uprawnienia wynikają z konstytucyjnych kompetencji do kontrolowania i koordynowania pracy członków rządu oraz sprawowania zwierzchnictwa służbowego nad pracownikami administracji rządowej. Oznacza to, że premier może np. kontrolować ministrów, a w konsekwencji jednostki podległe lub nadzorowane przez nich.

Według projektu wojewoda będzie mógł kontrolować jednostki samorządu terytorialnego, ale tylko jeśli chodzi o zadania z zakresu administracji rządowej, które one realizują.

Kontroler będzie miał obowiązek szybkiego poinformowania kierownika jednostki kontrolowanej o stwierdzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi lub spowodowania szkody w mieniu. Kierownik będzie musiał niezwłocznie poinformować kontrolera o podjętych działaniach zapobiegających tym zagrożeniom.

Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy dotyczą naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, jednostek organizacyjnych im podległych lub przez nie nadzorowanych oraz wojewodów.