Ustawa, której pierwsze czytanie odbyło się wczoraj w sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych, ma na celu zgromadzenie w jednym akcie prawnym przepisów dotyczących kontroli organów administracji rządowej oraz urzędów, które obsługują albo pomagają tym organom. Projekt wskazuje również osoby, które będą mogły przeprowadzać takie kontrole. Takie uprawnienie będzie przysługiwało prezesowi Rady Ministrów, szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministrom, wojewodom oraz osobom, które są odpowiedzialne za działalność danego urzędu.

Zgodnie z projektem ustawy prezes Rady Ministrów będzie mógł kontrolować ministrów, a także urzędy, przy pomocy których ministrowie wykonują swoje zadania, wojewodów oraz urzędy im podległe i przez nich nadzorowane. Premier nie będzie mógł jednak skontrolować podmiotu prywatnego, który otrzymał dotację budżetową. Będzie natomiast mógł zlecić przeprowadzenie takiej kontroli podmiotowi, który udzielił dotacji.

Projekt przewiduje również możliwość zarządzenia tzw. kontroli wspólnej, np. w przypadku porozumienia kilku ministrów. Zdaniem autorów projektu zapewni to większą efektywność działania administracji. Ma to duże znaczenie zwłaszcza w przypadkach kontroli wieloaspektowych lub kontroli zadań leżących na styku działania kilku ministrów. Projekt zakłada również, że wojewoda będzie mógł kontrolować jednostki samorządu terytorialnego, ale jedynie w odniesieniu do zadań z zakresu administracji rządowej.

Nowe przepisy rozszerzają także kryteria kontroli. Należą do nich legalność, gospodarność, celowość oraz rzetelność. Podmiot przeprowadzający kontrolę będzie zatem badał nie tylko, czy urząd działa zgodnie z przepisami prawa, ale także z zasadami efektywności gospodarczej, ze swoimi celami oraz czy należycie, sumiennie i terminowo wypełnia swoje obowiązki.

Obecnie obowiązujące regulacje dotyczące kontroli w administracji rządowej są rozproszone w różnych aktach prawnych. Powoduje to różnego rodzaju trudności w prowadzeniu kontroli. Zdaniem projektodawców dzięki wprowadzeniu jednolitych zasad, standardów i procedur kontroli wprowadzi poczucie pewności i bezpieczeństwa.