Trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów zapewniających dostęp do internetu m.in. osobom niepełnosprawnym lub dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji materialnej. O wsparcie mogą się ubiegać gminy, powiaty, województwa i ich związki. Samorządowe projekty mogą być składane do 27 maja 2011 r.
Do konkursu o dofinansowanie mogą przystąpić m.in. jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa), a także grupy jednostek samorządu terytorialnego, czyli ich związki, stowarzyszenia, porozumienia i konsorcja.
Dofinansowanie przyznawane będzie na realizację projektu, w ramach którego zostaną pokryte częściowe lub całkowite koszty dostępu do internetu dla gospodarstw domowych niemających dostępu do sieci z przyczyn ekonomicznych. Maksymalny okres dofinansowania dostępu do internetu wyniesie 3 lata. Dofinansowane będą m.in. koszty dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i zakup oprogramowania, a także szkolenia z zakresu obsługi komputera i umiejętności korzystania z internetu.
W ramach jednego projektu z dofinansowania może skorzystać minimum 30 gospodarstw domowych.
Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że wsparciem mogą być objęte także rodziny zastępcze. Dostęp do internetu mogą otrzymać m.in. biblioteki i szkoły publiczne, instytucje kultury czy publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze.
Wsparcie będzie udzielane w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
To jedno z czterech działań realizowanych w ramach tzw. 8. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
Środki finansowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Realizacja projektów w ramach działania 8.3 pozwala na upowszechnienie szerokopasmowego internetu wśród najuboższych oraz wykluczonych cyfrowo, a także wyrównywanie szans edukacyjnych. Stwarza możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych czy szerszego dostępu do rynku pracy (np. telepraca).
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w tej edycji konkursu wynosi ponad 113 mln zł.
W ramach działania 8.3. wnioskujące samorządy mogą ubiegać się o wsparcie ze środków unijnych, maksymalnie w wysokości 85 proc. wydatków.
Pozostała część, czyli w wysokości co najmniej 15 proc., musi zostać pokryta ze środków własnych.
Ważne!
Obecna edycja konkursu jest pierwszą w tym roku, a piątą od początku wdrażania Działania 8.3 Programu Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG)
Gdzie należy składać wnioski
Wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać pocztą lub składać osobiście w biurze Władzy Wdrażającej Programy Europejskie: Władza Wdrażająca Programy Europejskie, ul. Żurawia 6/12, II piętro, pokój 302, 00-503 Warszawa. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej Władzy Wdrażającej Programy Europejskie MSWiA (szczegółowe informacje: www.wwpe.gov.pl).
Podstawa
Dokument „Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013”, zatwierdzony przez Radę Ministrów 30 października 2007 r.