Do konkursu o dofinansowanie mogą przystąpić m.in. jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa), a także grupy jednostek samorządu terytorialnego, czyli ich związki, stowarzyszenia, porozumienia i konsorcja.

Dofinansowanie przyznawane będzie na realizację projektu, w ramach którego zostaną pokryte częściowe lub całkowite koszty dostępu do internetu dla gospodarstw domowych niemających dostępu do sieci z przyczyn ekonomicznych. Maksymalny okres dofinansowania dostępu do internetu wyniesie 3 lata. Dofinansowane będą m.in. koszty dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i zakup oprogramowania, a także szkolenia z zakresu obsługi komputera i umiejętności korzystania z internetu.

W ramach jednego projektu z dofinansowania może skorzystać minimum 30 gospodarstw domowych.

Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że wsparciem mogą być objęte także rodziny zastępcze. Dostęp do internetu mogą otrzymać m.in. biblioteki i szkoły publiczne, instytucje kultury czy publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Wsparcie będzie udzielane w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

To jedno z czterech działań realizowanych w ramach tzw. 8. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Środki finansowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Realizacja projektów w ramach działania 8.3 pozwala na upowszechnienie szerokopasmowego internetu wśród najuboższych oraz wykluczonych cyfrowo, a także wyrównywanie szans edukacyjnych. Stwarza możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych czy szerszego dostępu do rynku pracy (np. telepraca).

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w tej edycji konkursu wynosi ponad 113 mln zł.

W ramach działania 8.3. wnioskujące samorządy mogą ubiegać się o wsparcie ze środków unijnych, maksymalnie w wysokości 85 proc. wydatków.

Pozostała część, czyli w wysokości co najmniej 15 proc., musi zostać pokryta ze środków własnych.

Ważne!

Obecna edycja konkursu jest pierwszą w tym roku, a piątą od początku wdrażania Działania 8.3 Programu Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG)

Gdzie należy składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać pocztą lub składać osobiście w biurze Władzy Wdrażającej Programy Europejskie: Władza Wdrażająca Programy Europejskie, ul. Żurawia 6/12, II piętro, pokój 302, 00-503 Warszawa. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej Władzy Wdrażającej Programy Europejskie MSWiA (szczegółowe informacje: www.wwpe.gov.pl).

Podstawa

Dokument „Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013”, zatwierdzony przez Radę Ministrów 30 października 2007 r.