Istotą Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) 2007–2013 jest przede wszystkim udzielanie dofinansowania dostępu do internetu osobom o niskich dochodach, które są zagrożone tzw. wykluczeniem cyfrowym. Ma ono charakter dotacji przekazywanej jednostkom samorządu terytorialnego lub związkom jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych, które są odpowiedzialne za kompleksową realizację działań związanych z udzieleniem wsparcia uprawnionym gospodarstwom domowym na terenie danej gminy. Takie postanowienia powinny wynikać wprost z programu lub projektu informatyzacji.

Cele dofinansowania

Grupy docelowe projektu, tj. bezpośredni beneficjenci pomocy unijnej, powinny być zidentyfikowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, przy możliwym udziale organizacji pozarządowej. Wsparcie będzie przeznaczone na:

● zapewnienie dostępu do internetu,

● serwisowanie urządzeń,

● przeprowadzenie niezbędnych szkoleń dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Wsparciem finansowym objęte zostaną również koszty związane z prowadzeniem działań związanych z obsługą projektu ponoszone przez gminy i organizacje pozarządowe.

Projekty, zgodnie z założeniami Działania 8.3 PO IG, kierowane są do osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Głównym celem projektów jest zapewnienie dostępu do internetu szerokopasmowego, np. o przepustowości kanału nie mniejszej niż 144 kbit/s).

– Wsparciem w ramach projektu objęte powinno być co najmniej 30 gospodarstw domowych (choć z reguły jest to większa liczba), spełniających kryteria grupy docelowej. W ramach projektu realizowane są na przykład następujące działania: zakup zestawów komputerowych, zapewnienie dostępu do internetu, zakup oprogramowania, zakup podręczników, zakup oprogramowania filtrującego, szkolenie grupy docelowej w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z internetu (z uwzględnieniem jej specyfiki, tj. m.in. wieku, stanu zdrowia, wykształcenia itp.), budowa infrastruktury dostępowej, usługi serwisowe i modernizacyjne sprzętu komputerowego, aktualizacja oprogramowania, zarządzanie i monitorowanie projektu, promocja projektu itp. – informuje Jacek Sońta, naczelnik Wydziału Komunikacji i Promocji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.