W doktrynie związanej ze stosowaniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ugruntował się pogląd zgodnie z którym zamawiający może tylko raz wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu. Ten pogląd nie ma jednak charakteru bezwzględnie obowiązującego.

Z literalnego brzmienia art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika, iż wskazany przepis może być zastosowany tylko jednokrotnie w sytuacji, gdy nie uzupełnienie dokumentów skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

Przepis wyraźnie stanowi o wezwaniu do uzupełnienia w określonym terminie – używa, zatem liczby pojedynczej. Zresztą nawet uwzględniając cel, jakiemu ta regulacja służy tj. zapobieganie unieważnieniu postępowania jedynie z przyczyn formalnych, w sytuacji, gdy wykonawcy spełniają wszystkie warunki, a jedynie złożyli niekompletne dokumenty trudno przyjąć, że zamawiający może wzywać wykonawców do uzupełnienia dokumentów dowolną ilość razy, do skutku. Mogłoby prowadzić to bowiem do eliminacji poszczególnych wykonawców w drodze kolejnych wezwań, a w konsekwencji do nadużycia art. 26 ust. 3 ustawy Prawa zamówień publicznych i naruszenia fundamentalnej zasady równego traktowania wykonawców w postępowaniu wyrażonej w art. 7 ust. 1 tej ustawy.

Wskazana interpretacja normy wyrażonej w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych ma jeden wyjątek dotyczący wezwania konsorcjum do uzupełniania dokumentów.

Zgodnie z tezą zawartą w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) z 23 stycznia 2009 r. (sygn. akt: KIO/UZP 33/09) uprawnione jest działanie zamawiającego polegające na wezwaniu członka konsorcjum do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu pomimo, że takie wezwanie było już skierowane do innego członka konsorcjum i dotyczyło tożsamych dokumentów.

W ocenie składu orzekającego wezwanie do uzupełnienia dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, dotyczących innego członka konsorcjum niż ten, którego dotyczyło wcześniejsze wezwanie, nie narusza art. 26 ust. 3 oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp., nawet jeżeli wezwany jest on do uzupełnienia tego samego rodzaju oświadczeń lub dokumentów. Podnoszone w doktrynie i orzecznictwie twierdzenie, iż wielokrotne wzywanie wykonawcy do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 prowadzić może do naruszenia zasady równego traktowania wykonawców, nie znajduje uzasadnienia w odniesieniu do członków konsorcjum. Skład orzekający uznał, iż zamawiający może ponownie wzywać wykonawcę do uzupełnienia takich samych dokumentów w odniesieniu do innego członka konsorcjum, jeżeli posiadają one błędy, albo są ich pozbawione, jednak nie potwierdzają spełniania warunku udziału w postępowaniu.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)