Biblioteka publiczna może otrzymać pomoc z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Sporadycznie pomoc finansową i materialną biblioteki otrzymują od osób fizycznych i prawnych.

Biblioteki gminne korzystają z różnych funduszy unijnych, jednak środki z nich pochodzące nie mogą być przeznaczane na zakup książek. W przypadku takich funduszy wspierane są głównie zakupy sprzętu i wyposażenia bibliotek oraz na digitalizacja zbiorów. Europejski Fundusz Społeczny proponuje wsparcie np. zakupu komputerów i programy edukacyjnych. Małe biblioteki w województwie zachodniopomorskim korzystały np. z programu Lider + przeznaczonego na wspieranie działalności oświatowej.

Wspieranie bibliotek

Gmina powinna w miarę posiadanych możliwości finansowych zabezpieczyć środki finansowe na zakup księgozbioru i wyposażenia podstawowego bibliotek. Władze gminne mają obowiązek zapewnić środki, niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności oraz do utrzymania obiektu, w którym jest prowadzona działalność. Na własny koszt gmina jest zobowiązana do remontów okresowych budynku biblioteki, modernizacji oraz innych niezbędnych inwestycji. W 2010 roku prawdopodobnie ma być wznowiony program – Infrastruktura Bibliotek administrowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pomoc z UE

Wsparcie na rozwój bibliotek publicznych można otrzymać w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w działaniu – Odnowa i rozwój wsi. Dotacje są przyznawane dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. Pomoc finansowa przeznaczona jest na budowę, rozbudowę, remonty i zakupy wyposażenia obiektu bibliotecznego.

Maksymalna wielkość wsparcia w ramach PROW na realizacje projektów w jednej miejscowości wynosi 500 tys. zł w okresie trwania programu, tj. do 2013 roku. Dotacja nie może być mniejsza niż 25 tys. zł. Poziom pomocy we wszystkich przypadkach wynosi maksymalnie 75 proc. kosztów kwalifikowanych.

Gminy mogą pozyskać wsparcie na remonty i rozwój infrastruktury bibliotecznej także w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO). Wsparcie jest oferowane w ramach tzw. priorytetów kulturalnych. Poziom wsparcia w zasadzie nie jest większy niż 75 proc. wartości kosztów kwalifikowanych.