Często spotykanym błędem jest zastosowanie trybu zapytania o cenę dla udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są roboty budowlane. Tymczasem zawarta

w art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) definicja dotycząca okoliczności pozwalających na zastosowanie trybu zapytania o cenę specyfikuje jedynie dostawy oraz usługi nie wymieniając robót budowlanych. W związku z powyższym trybu zapytania o cenę nie można stosować do udzielania zamówień publicznych, gdy przedmiotem zamówienia są nawet typowe i bardzo proste roboty budowlane, (co należy rozumieć pod pojęciem robót budowlanych określa Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane, tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.).

Dostępność i standardy

Warunkiem koniecznym dla zastosowania trybu zapytania o cenę jest, aby przedmiotem zamówienia były dostawy bądź usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych. Istotnym jest, aby powszechna dostępność oraz ustalone standardy jakościowe występowały łącznie. W przypadku, gdy jeden z powyższych elementów nie jest spełniony, przesłanki zastosowania trybu zapytania o cenę nie są wypełnione i nie należy udzielać zamówienia publicznego w tym trybie.

Pod pojęciem „powszechnie dostępne” należy rozumieć produkty bądź usługi o charakterze masowym, bardzo popularnym, seryjnym, powtarzalnym, pospolitym, łatwo dostępnym zarówno na rynku lokalnym jak i ogólnopolskim. Natomiast jako ustalone standardy jakościowe należy rozumieć rzeczy bądź usługi znormalizowane, spełniające przeciętne wymagania stawiane dla danego asortymentu (grupy towarowej). Warunek powszechnej dostępności i ustalonych standardów jakościowych wyklucza możliwość zastosowania trybu zapytania o cenę przy zamawianiu dostaw bądź usług nietypowych, realizowanych przez niewielką liczbę podmiotów, nieznormalizowanych, trudno porównywalnych z uwagi na posiadane różnorodne cechy jakościowe.

Biorąc to pod uwagę, tryb zapytania o cenę może być stosowany dla udzielania zamówień dotyczących np.:

• dostawy artykułów spożywczych,

• dostawy papieru biurowego oraz materiałów biurowych,

• dostawy akcesoriów komputerowych takich jak: dyskietki, płyty DVD lub CD-R, tusze, tonery, klawiatury, itp.,

• dostawy oleju opałowego, miału węglowego, paliw napędowych,

• usług z zakresu sprzątania pomieszczeń biurowych,

• usług poligraficznych np. druku wizytówek, plakatów, folderów.