Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) pod pojęciem najkorzystniejszej oferty rozumie ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący – ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

Ustawowa definicja

W związku z definicją najkorzystniejszej oferty zawartą w art. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych cena musi być jednym z kryteriów oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może ustanowić poza ceną inne kryteria oceny ofert – warunek – muszą odnosić do przedmiotu zamówienia.

Ustawodawca wskazał przykładowy katalog takich kryteriów w szczególności wskazując na:

• jakość,

• funkcjonalność,

• parametry techniczne,

• zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko,

• koszty eksploatacji,

• serwis,

• termin wykonania zamówienia.

Obowiązujące przepisy nie nakładają na zamawiającego wymogów w zakresie znaczenia kryterium ceny. W związku z tym kryterium ceny realizacji zamówienia nie musi mieć decydującego (najwyższego) znaczenia.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97 poz. 105 z późn. zm.) cena jest wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. W konsekwencji porównując oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający powinien opierać się na cenie brutto.

Oferty z równą ceną

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Ustawodawca nie określił terminu jaki musi wyznaczyć zamawiający na złożenie ofert dodatkowych. Możliwe jest wyznaczenie jednodniowego terminu. Należy jednak pamiętać, iż wyznaczony termin nie może utrudniać uczciwej konkurencji.

Warto podkreślić, iż wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje również sposób postępowania zamawiającego w sytuacji gdy nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na fakt, iż dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert. Zamawiający zobowiązany jest w takiej sytuacji wybrać spośród tych ofert tą która opiewa na najniższą cenę realizacji zamówienia.

Katarzyna Pazdyka