Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, cena realizacji zamówienia nie musi być jedynym kryterium oceny złożonych ofert. Zamawiający może również przyjąć kryteria oceny odnoszące się do przedmiotu zamówienia publicznego.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) pod pojęciem najkorzystniejszej oferty rozumie ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący – ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

Ustawowa definicja