Udzielenie zamówienia publicznego, jest sformalizowaną procedurą, której przebieg w szczególności określa ustawa Prawo zamówień publicznych. Ponieważ negocjacje są procesem podejmowania wspólnych decyzji stron procesu negocjacyjnego, ustawodawca, do szczególnie skomplikowanych sytuacji związanych z udzieleniem zamówienia publicznego przewidział możliwość prowadzenia negocjacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
Rola negocjacji w procesie udzielenia zamówienia publicznego zależy zarówno od strony procesu (wykonawca? zamawiający) jak i od trybu udzielenia zamówienia, którego wybór co do zasady jest zależny od okoliczności faktycznych i prawnych związanych z udzieleniem konkretnego zamówienia publicznego.

Tryb zamówień