Czytelnik zamierza zdawać egzamin na rzecznika patentowego.

– Czy nowe przepisy w dużym stopniu zmieniają procedurę ubiegania się o uprawnienia zawodowe rzecznika patentowego – pyta prawnik z Częstochowy.

Obowiązująca od 26 stycznia 2011 r. nowelizacja ustawy o rzecznikach patentowych wprowadza wiele zmian w zakresie wykonywania tego zawodu.

Ustawa przewiduje, że wpis na listę aplikantów może nastąpić po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu konkursowego. Ma on na celu sprawdzenie szerokiej wiedzy kandydatów nie tylko z zakresu zadań rzecznika patentowego i zasad wykonywania zawodu. Weryfikacji ma także podlegać znajomość podstaw prawa własności przemysłowej, elementów wiedzy technicznej i prawa konstytucyjnego. Co więcej, kandydaci muszą wykazać się odpowiednim stopniem znajomości jednego języka obcego (według wyboru zdającego).

Egzamin konkursowy składa się teraz z dwóch części – pisemnej i ustnej. Będzie odbywał się on w terminie wyznaczonym przez Krajową Radę Rzeczników Patentowych. Za przeprowadzenie konkursu ponadto będzie pobierana opłata. W nowelizacji podkreślono, że aplikacja ma być prowadzona jako odpłatna działalność samorządu rzeczników patentowych na zasadach samofinansowania. Prezes Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Rzeczników Patentowych określi w drodze rozporządzenia wysokość opłaty rocznej za aplikację. Jej wysokość nie może jednak przewyższać trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym.

Nowelizacja nakłada na rzeczników patentowych obowiązek doskonalenia zawodowego. Oznacza to, że osoby wykonujące ten zawód muszą zatem stale podnosić swoje kwalifikacje. W myśl nowych przepisów rzecznicy mogą ponadto reklamować swoje usługi. Zasady realizacji wskazanych praw i obowiązków określi w drodze uchwały Krajowa Rada Rzeczników Patentowych.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 1 – 6 ustawy z 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych (Dz.U. z 2010 r. nr 197, poz. 1308).