Możliwość złożenia oferty równoważnej wynika z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wskazany przepis dopuszcza opisywanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, produktów lub pochodzenia, jedynie gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia nie jest możliwe jego opisanie za pomocą cech technicznych ale konsekwencją jest zgoda zamawiającego na składanie ofert równoważnych.

Należy podkreślić, że korzystając z dyspozycji art. 29 ust. 3 zamawiający nie może stawiać dodatkowych warunków, które noszą znamiona naruszenia zasady uczciwej konkurencji i nie równego traktowania wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Wymóg aby wykonawca przed złożeniem oferty przetargowej uzyskał zgodę autora projektu na zastosowanie rozwiązań (urządzeń) równoważnych do wskazanych w projekcie lub uzgodnił z projektantem inne elementy związane z treścią składanej oferty narusza art. 7 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

Należy bowiem zauważyć, że projektant de facto nie musi być zainteresowany w dokonywaniu zmian w projekcie, a co za tym idzie wyrażania zgody na zastosowanie innych urządzeń i materiałów.

Wskazać również należy iż proponując rozwiązanie równoważne to na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, że oferowane urządzenia lub materiały są równoważne do określonych w projekcie – uprzednia zgoda projektanta w tym zakresie nie jest potrzebna.

Ze względu na wymogi art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych za niedopuszczalne uznać należy stawianie wymogów, które prowadzą przed upływem terminu składania ofert do ujawnienia przez wykonawcę treści oferty. Wykonawca występując do projektanta o zgodę na zastosowanie urządzeń lub materiałów równoważnych niewątpliwie ujawnia istotne elementy przyszłej oferty.

W związku z tym jedynym działaniem, które jest zgodne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, jest weryfikowanie treści złożonej oferty po upływie terminu na jej złożenie. Zamawiający może wówczas, w przypadku stwierdzenia zaoferowania materiałów bądź urządzeń równoważnych do wskazanych w dokumentacji projektowej, uzyskać opinię biegłego (np. autora projektu załączanego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) w której będzie wykazane czy zaoferowane rozwiązania są w istocie równoważne do wskazanych w projekcie. Wykonawca w przypadku niekorzystnej decyzji zamawiającego będzie oczywiście miał możliwość skorzystania ze środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.