W przypadku zlecania wykonania robót budowlanych na podstawie posiadanego przez zamawiającego projektu, w którym zostały wskazane konkretne urządzenia zamawiający nie może wymagać aby wykonawca przed złożeniem oferty przetargowej uzyskał zgodę autora projektu na zastosowanie rozwiązań (urządzeń) równoważnych do wskazanych w projekcie lub uzgodnił z projektantem inne elementy związane z treścią składanej oferty.
Możliwość złożenia oferty równoważnej wynika z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wskazany przepis dopuszcza opisywanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, produktów lub pochodzenia, jedynie gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia nie jest możliwe jego opisanie za pomocą cech technicznych ale konsekwencją jest zgoda zamawiającego na składanie ofert równoważnych.
Należy podkreślić, że korzystając z dyspozycji art. 29 ust. 3 zamawiający nie może stawiać dodatkowych warunków, które noszą znamiona naruszenia zasady uczciwej konkurencji i nie równego traktowania wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.