Obowiązek zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej powstaje zawsze gdy zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
W przypadku zlecenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem są roboty budowlane zdarzają się sytuacje w których wersja elektroniczna dokumentacji projektowej ma na tyle dużą objętość, że zamieszczenie jej na stronie internetowej ze względów technicznych jest znacząco utrudnione. Powstaje wówczas pytanie, co ma zrobić zamawiający – czy można odstąpić od obowiązku zamieszczenia dokumentacji projektowej na stronie internetowej.

Ważny obowiązek