Obowiązek zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej powstaje zawsze gdy zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
W przypadku zlecenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem są roboty budowlane zdarzają się sytuacje w których wersja elektroniczna dokumentacji projektowej ma na tyle dużą objętość, że zamieszczenie jej na stronie internetowej ze względów technicznych jest znacząco utrudnione. Powstaje wówczas pytanie, co ma zrobić zamawiający – czy można odstąpić od obowiązku zamieszczenia dokumentacji projektowej na stronie internetowej.

Ważny obowiązek

Niestety, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym obowiązek zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na stronie internetowej (zawarty w art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) powstaje zawsze gdy zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
Ustawa Prawo zamówień publicznych nie przewiduje możliwości odstępstwa od wymogu publikacji specyfikacji na stronach internetowych w przypadku prowadzenia przetargu nieograniczonego, nawet w sytuacji gdy zamawiający nie dysponuje całą treścią SIWZ sporządzoną w wersji elektronicznej lub z innych przyczyn technicznych.
Nie jest również możliwe zamieszczenie specyfikacji na stronie internetowej bez wszystkich elementów określonych w art. 36 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Projekt budowlany jako element stanowiący opis przedmiotu zamówienia musi być zawsze zamieszczany na stronie internetowej wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Tylko nieograniczony

Ponieważ bezwzględny obowiązek publikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami na stronie internetowej dotyczy tylko trybu przetargu nieograniczonego, ogłaszając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w pozostałych trybach wskazanych w art. 10 Prawa zamówień, decyzja o zamieszczeniu specyfikacji na stronie internetowej jest fakultatywna i należy do właściwości zamawiającego.
Zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może udostępnić specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.

Wybór postępowania

W przypadku, gdy zamawiający ze względów technicznych (lub innych powodów) nie może zamieścić specyfikacji na stronie internetowej należy rozważyć przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w innym trybie niż przetarg nieograniczony stosując np. tryb przetargu ograniczonego, który jako tryb podstawowy (art. 10 ust. 1) nie wymaga szczególnego uzasadnienia jego zastosowania.
Zamawiający prowadząc postępowanie w trybie przetargu ograniczonego przekazuje treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami wyłącznie wykonawcom zakwalifikowanym do udziału w postępowaniu. Treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie musi być wówczas przekazywana w formie elektronicznej lecz w formie pisemnej.
Zamawiający decydując się na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego kompletną treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami musi bezwzględnie, bez względu na ewentualne problemy techniczne zamieścić na stronie internetowej.
Podstawa prawna
Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).