Zamówienia publiczne: Zamawiający, ustalając kryteria oceny ofert, powinien uwzględniać przede wszystkim specyfikę przedmiotu zamówienia oraz cel nadrzędny, jakim jest uzyskanie oferty najpełniej odpowiadającej jego potrzebom. Nakład nie może być kryterium oceny ofert.
Reklama
Przyjęte przez zamawiającego kryteria oceny ofert nie mogą naruszać zawartego w art. 91 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych (p.z.p.) zakazu ustalania kryteriów odnoszących się do właściwości wykonawcy. Wskazany przepis bezsprzecznie stanowi ograniczenie swobody zamawiającego w ustalaniu kryteriów oceny ofert.

Przedmiot zamówienia

Stosownie do postanowień art. 91 ust. 2 ustawy p.z.p. kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia. W konsekwencji obok ceny zamawiający może zastosować także inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Jednak kryteria oceny ofert odnoszące się do przedmiotu udzielanego zamówienia publicznego nie mogą naruszać zakazu zawartego w art. 93 ust. 1 ustawy p.z.p. tj. odnosić się do właściwości wykonawcy.

Ustawowy zakaz

Z art. 91 ust. 3 ustawy p.z.p. wynika zakaz stosowania przy ocenie ofert kryteriów o charakterze podmiotowym. Oznacza to, iż właściwości wykonawcy ubiegającego się o zamówienie publiczne nie mogą być brane pod uwagę przy ocenie oferty najkorzystniejszej. Wskazać jednocześnie należy, iż zawarte w art. 91 ust. 3 ustawy p.z.p. wyliczenie niedopuszczalnych kryteriów ocen ma charakter przykładowy. Oznacza to, iż poza wiarygodnością ekonomiczną, techniczną lub finansową wykonawcy ubiegającego się o zamówienie, przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie mogą być brane pod uwagę także inne kryteria odnoszące się do właściwości wykonawcy. Z tych względów należy uznać za niedopuszczalne w świetle art. 91 ust. 3 ustawy p.z.p. stosowanie przy wyborze najkorzystniejszej oferty takich kryteriów oceny ofert jak doświadczenie wykonawcy, czy też wysokości nakładu tytułu prasowego czy wielkości jego sprzedaży.
Wskazując na niedopuszczalność zastosowania jako kryteriów oceny ofert takich obszarów należy jednocześnie zauważyć, iż mogą one stanowić warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Określenie warunków

Wysokość nakładu tytułu prasowego może stanowić warunek udziału w przetargu, nie może być jednak kryterium oceny ofert. Zamawiający ma możliwość określenia warunków udziału w postępowaniu tak, aby zapewnić udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy gwarantującemu należyte wykonanie zamówienia (zob. wyrok KIO z 23 czerwca 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 561/08,). W tym celu zamawiający może posłużyć się warunkami wskazanymi w art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z postanowieniem art. 22 ust. 2 ustawy p.z.p. zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (zob. wyrok KIO z 23 czerwca 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 561/08, wyrok KIO z 16 maja 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 423/08).
Ze wskazanych wyroków KIO jednoznacznie wynika, że zamawiający może uwzględniać właściwości wykonawcy (takie jak doświadczenie wymagane do wykonania zamówienia, czy niezbędny zamawiającemu nakład wydawanego przez wykonawcę składającego ofertę tytułu prasowego) jedynie poprzez odpowiednio określone warunki udziału w przetargu, a nie poprzez kryteria oceny ofert. Należy jednocześnie pamiętać, że ustalone warunki udziału w przetargu nie mogą naruszać zasad określonych w art. 7 ust. 1 – prawa zamówień publicznych.
Podstawa prawna
Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Wykorzystano opinię Urzędu Zamówień Publicznych „Kryteria oceny ofert a warunki udziału w postępowaniu w kontekście wymagania przez zamawiającego od wykonawców określonego doświadczenia” – www.uzp.gov.pl.