Małżeństwo chce przysposobić dziecko. Zgodnie z prawem rodzinnym można przysposobić tylko osobę małoletnią i tylko dla jej dobra. Dziecko powinno być małoletnie w dniu złożenia wniosku o przysposobienie.
Osoba, która chce przysposobić, musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, a ponadto jej kwalifikacje osobiste powinny wskazywać, że będzie należycie wywiązywała się ze swoich obowiązków. Między dzieckiem a osobą, która chce je adoptować, powinna istnieć odpowiednia różnica wieku. Jeśli w wyniku przysposobienia dziecko miałoby zamieszkiwać w innym państwie, przysposobienie będzie możliwe wówczas, gdy tylko w ten sposób można zapewnić przysposabianemu odpowiednie zastępcze środowisko rodzinne. Nie dotyczy to przypadku, gdy między przysposabiającym a przysposabianym istnieje stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa albo gdy przysposabiający już przysposobił siostrę lub brata przysposabianego. Przysposobienie następuje przez orzeczenie sądu opiekuńczego, które jest wydawane na żądanie przysposabiającego. Takie orzeczenie nie może być wydane po śmierci przysposabiającego lub dziecka, które ma zostać przysposobione.

Zgoda na przysposobienie